Trwa ładowanie...
dq519p8
dq519p8
espi

LUBAWA - Korekta informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. n...

LUBAWA - Korekta informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 1 lipca 2013 r. ? dot. informacji o porządku obrad- korekta treści raportu bieżącego nr 6/2013 (9/2013)
Share
dq519p8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 1 lipca 2013 r. ? dot. informacji o porządku obrad- korekta treści raportu bieżącego nr 6/2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości korektę informacji w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2012 r., - korekta dotyczy tylko informacji o planowanym porządku obrad. W treści planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2012, wpisano niewłaściwą datę Walnego Zgromadzenia, prawidłowa treść tego punktu zawiadomienia jest następująca: Projektowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 1 lipca 2013 r.: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Zatwierdzenie przedłożonego
sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej. 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej. 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2012. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych
funkcji w roku obrotowym 2012. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2012. 15) Wolne wnioski. 16) Zamknięcie obrad. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-400 Ostrów Wielkopolski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Staroprzygodzka 117
(ulica) (numer)
+48 62 737 57 00 +48 62 737 57 08
(telefon) (fax)
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
(e-mail) (www)
744-00-04-276 510349127
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 MARCIN KUBICA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dq519p8

Podziel się opinią

Share
dq519p8
dq519p8