Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

LUBAWA - zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 1 lipca 2013...

LUBAWA - zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 1 lipca 2013 r. (6/2013)
Share
d3jesk1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 1 lipca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informacje w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2012 r. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim: 1 lipca 2013 r., godz. 11.00, Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117. Projektowany porządek obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2013 r.: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej. 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.). 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2012. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2012. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w
roku obrotowym 2012. 15) Wolne wnioski. 16) Zamknięcie obrad. Szczegółowa treść projektowanych uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 1 lipca 2013 r., ujęta jest w odrębnej informacji. Informacje dla akcjonariuszy: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, przy czym żądanie to powinno być zgłoszone na piśmie do LUBAWA S.A. na co najmniej 21 dni przed ustalonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej ? na adres mailowy: ri@lubawa.com.pl. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na szesnaście dni przed ustaloną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2012 (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej przesyłać można na adres: ri@lubawa.com.pl Nie ma możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie ma możliwości głosowania drogą korespondencyjną. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i Grupy Kapitałowej i sprawozdania finansowe wraz opiniami biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki ( www.lubawagroup.com ). Na stronie tej będą także umieszczone i na bieżąco aktualizowane informacje związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Lubawa S.A. Dokumenty te są także dostępne w biurze Zarządu Spółki w jej siedzibie w Ostrowie Wielkopolskim. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2012 r., będzie dostępna w biurze Zarządu Spółki w jej siedzibie w Ostrowie
Wielkopolskim począwszy od dnia 28 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-400 Ostrów Wielkopolski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Staroprzygodzka 117
(ulica) (numer)
+48 62 737 57 00 +48 62 737 57 08
(telefon) (fax)
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
(e-mail) (www)
744-00-04-276 510349127
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 MARCIN KUBICA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1