Trwa ładowanie...
dtiqdao
dtiqdao
espi

M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (25/2013)

M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (25/2013)
Share
dtiqdao
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 27 marca 2013 roku wpłynęła do Spółki podpisana z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) umowa pożyczki (Umowa). Wartość Umowy wyniosła 15 mln zł, przekraczając poziom 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając kryterium uznania transakcji za umowę znaczącą. Umowa, datowana na 22 marca 2013 roku, ustala zasady udostępnienia SPZOZ środków pieniężnych oraz spłaty zobowiązania. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
biuro@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2013-03-27 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtiqdao

Podziel się opinią

Share
dtiqdao
dtiqdao