Trwa ładowanie...
d2pbfb2

MAC: narada wojewodów i komendantów wojewódzkich policji (komunikat)

...

Share
d2pbfb2

28.10. Warszawa - MAC informuje:

W pierwszym dniu obrad (tj. 28 października br.) uczestniczą również Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji oraz Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych. Główne tematy spotkania to m.in.: współpraca w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, a szczególnie meczów, rola zespołów interdyscyplinarnych jako platformy współpracy w przeciwdziałaniu przemocy domowej, przeciwdziałanie mowie i przestępstwom z nienawiści.

Inne zagadnienia to także: Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego oraz Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Podsumowując pierwszą cześć obrad minister Boni poinformował, że rozmawiano m.in. o tym jak powinni współdziałać wojewodowie, policja, a także inne instytucje i samorządy przy tworzeniu warunków bezpieczeństwa dla obywateli w związku z odbywającymi się meczami. Szef MAC powiedział, że w każdym województwie będzie obowiązywała lista kontrolna, która instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pozwoli sprawdzić przed imprezą masową, w tym sportową, czy zostały wykonane wszystkie procedury. W trakcie debaty poruszono także kwestię nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz dodał, że takie spotkania, jak to w Płocku, są niezbędne. Zaznaczył jednocześnie, że państwo jest skuteczne tam, gdzie wiele instytucji działa w sposób skoordynowany. Podczas spotkania mówiono też o roli zespołów interdyscyplinarnych jako platformy współpracy w przeciwdziałaniu przemocy domowej.

d2pbfb2

W trakcie narady Minister Boni powiedział także o pracach Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Szef MAC stwierdził, że Rada stale poszerza swoje działania w ramach takich obszarów jak: monitorowanie, uświadamianie, reagowanie, edukowanie. Bardzo ważnym aspektem jest praca na poziomie lokalnym, czyli właśnie w powiatach i województwach. Stąd też w Radzie zasiadają Pełnomocnicy Wojewodów ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Minister Boni zauważył, że ważnym zadaniem jest " świadectwa, pokazywanie, że my przedstawiciele instytucji publicznych jesteśmy po stronie poszkodowanych. Trzeba budować klimat, że jesteśmy razem" - dodał.

Uczestnicy narady rozmawiają także o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych i Wojewódzkich Centrach Powiadamiania Ratunkowego.

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji opracowany został projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Zakłada się, że projektowana ustawa w kompleksowy sposób normować będzie zagadnienia z zakresu powiadamiania ratunkowego, opierając system powiadamiania ratunkowego na centrach powiadamiania ratunkowego. W projekcie określone zostały zadania systemu powiadamiania ratunkowego, z których podstawowym pozostaje obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999

w taki sposób, aby umożliwić odpowiednim podmiotom, w szczególności Policji, Państwowej Straży Pożarnej i jednostkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zaangażowanie właściwych zasobów ratowniczych, które powinny być zadysponowane w związku ze zgłoszeniem alarmowym. Projekt wskazuje organy właściwe w sprawach powiadamiania ratunkowego, ich zadania oraz organizację systemu powiadamiania ratunkowego.

d2pbfb2

W proponowanych przepisach przewidziano także regulację dotyczącą wymogów, które postawione zostaną operatorom numerów alarmowych, zasady ich szkolenia oraz sposób finansowania systemu powiadamiania ratunkowego. Projekt zawiera również regulację technicznej strony funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na bieżąco z urzędów wojewódzkich, proces uruchamiania i rozszerzania WCPR i CPR przebiega zgodnie z harmonogramem. Uruchomionych zostało 16 centrów, na listopad 2013 r. zaplanowano uruchomienie ostatniego centrum - CPR w Warszawie. Zgłoszenia na numer alarmowy 112 z terenu zamieszkałego przez ponad 19,5 mln osób (czyli 51 proc. wszystkich mieszkańców Polski) są odbierane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. Zgodnie z założonym planem, systemem powiadamiania ratunkowego do końca 2013 r. objęta zostanie cała Polska.

Kolejna kwestia to zmiana w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych na 2014 rok. Potrzeba nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego wynika z konieczności uzgodnienia planu finansowego programu z przyjętym przez Radę Ministrów i przedłożonym Sejmowi projektem ustawy budżetowej na rok 2014.

Projekt ustawy budżetowej przewiduje ustalenie planowanych wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu w 2014 r. na kwotę 250 mln zł. Poziom nakładów budżetu państwa wspomagających aktywność inwestycyjną samorządu lokalnego jest uzależniony od aktualnego stanu finansów publicznych. Ostateczne określenie wielkości rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie programu leży w gestii ustawodawcy.

d2pbfb2

Projekt uchwały Rady Ministrów został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Łącznie w latach 2009-2013 (w I i II etapie programu) Rząd przeznaczył już na realizację zadań własnych samorządu lokalnego 3,7 mld zł. Do 2014 r. całkowita kwota środków udostępnionych gminom i powiatom wyniesie prawie 4 mld zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ ksi/

d2pbfb2

Podziel się opinią

Share
d2pbfb2
d2pbfb2