Trwa ładowanie...
d238648
espi

MACROLOGIC SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

MACROLOGIC SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d238648
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 709 57 440 12 689 13 874
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 921 7 489 1 898 1 809
Zysk (strata) brutto 7 001 7 241 1 677 1 749
Zysk (strata) netto 5 506 5 704 1 319 1 378
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 353 9 974 2 720 2 409
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 050 -6 051 -1 210 -1 461
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 191 -1 953 -1 963 -472
Przepływy pieniężne netto, razem -1 888 1 970 -452 476
Aktywa, razem 35 891 41 472 8 779 9 390
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 905 12 270 1 444 2 780
Zobowiązania długoterminowe 605 590 148 136
Zobowiązania krótkoterminowe 5 300 11 680 1 296 2 644
Kapitał własny 29 986 29 202 7 335 6 612
Kapitał zakładowy 1 889 1 889 462 428
Liczba akcji (w szt.) 1 888 719 1 888 719 1 888 719 1 888 719
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,92 3,01 0,70 0,73
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,88 15,46 3,88 3,50
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 2,50 0,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)Wypłacona dywidenda za rok 2011 została przeliczona na euro wg kursu średniego NBP z dnia podjęcia uchwały: uchwała numer 8 ZWZW z dnia 19.03.2012 r., kurs 4,1270 zł.Wartość dywidendy za rok 2012 - niezadeklarowana.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2012MCLSARS.pdf Sprawozdanie Grupy Macrologic za rok 2012
2012BDOOpinia i Raport_GrupaMacrologic.pdf Opinia audytora BDO z badania sprawozdania skonsolidowanego za rok 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-28
MACROLOGIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGIC SA informatyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-717 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłopotowskiego 22
(ulica) (numer)
+ 48 222566222
(telefon) (fax)
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
(e-mail) (www)
522-000-28-25 012205939
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o., Postepu 12, 02-676 Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)
d238648

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz Prezes Zarządu
2013-02-28 Renata Łukasik Członek Zarządu
2013-02-28 Jarosław Witwicki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Małgorzata Sobótka Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d238648

Podziel się opinią

Share
d238648
d238648