Trwa ładowanie...
d3dpx0k
d3dpx0k
espi

MACROLOGIC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

MACROLOGIC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
Share
d3dpx0k
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 483 38 608 8 639 9 204
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 322 4 604 1 023 1 098
Zysk (strata) brutto 4328 3666 1 025 874
Zysk (strata) netto 3 248 2 687 769 641
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 947 7 739 1 645 1 845
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 166 -3 685 -986 -878
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -964 -8 146 -228 -1 942
Przepływy pieniężne netto, razem 1 817 -4 092 431 -975
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 781 35 891 8 724 8 779
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 269 5 905 1 961 1 444
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 643 605 152 148
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 626 5 300 1 809 1 296
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 512 29 986 6 762 7 335
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 889 1 889 448 462
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 888 719 1 888 719 1 888 719 1 888 719
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,72 1,42 0,41 0,34
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,10 15,88 3,58 3,88
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 450 34 833 7 921 8 304
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 092 4 350 969 1 037
Zysk (strata) brutto 4 461 3 444 1 056 821
Zysk (strata) netto 3 584 2 803 849 668
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 622 7 318 1 568 1 745
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 821 -2 952 -905 -704
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -905 -7 973 -214 -1 901
Przepływy pieniężne netto, razem 1 896 -3 607 449 -860
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 631 34 364 8 451 8 406
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 691 5 286 1 824 1 293
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 547 472 130 115
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 144 4 814 1 694 1 178
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 940 29 078 6 627 7 113
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 889 1 889 448 462
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 888 719 1 888 719 1 888 719 1 888 719
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,90 1,48 0,45 0,35
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,79 15,40 3,51 3,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,50 2,50 0,60 0,61
Wartość wypłaconej dywidendy w 2012 roku (za rok 2011) została przeliczona na euro wg kursu średniego NBP z dnia podjęcia uchwały: uchwała numer 8 ZWZW z dnia 19.03.2012 r., kurs 4,1270 zł. Wartość wypłaconej dywidendy w 2013 roku (za rok 2012) została przeliczona na euro wg kursu średniego NBP z dnia podjęcia uchwały: uchwała numer 8 ZWZW z dnia 19.03.2013 r., kurs 4,1465 zł
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
20133qMCL.pdf Sprawozdanie za III kwartał 2013 Grupy Macrologic i Macrologic SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-10-22
MACROLOGIC SA
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGIC Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-717 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłopotowskiego 22
(ulica) (numer)
022 566 222 022 5118116
(telefon) (fax)
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
(e-mail) (www)
522-000-28-25 012205939
(NIP) (REGON)
d3dpx0k

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-22 Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz Prezes Zarządu
2013-10-22 Renata Łukasik Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dpx0k

Podziel się opinią

Share
d3dpx0k
d3dpx0k