Trwa ładowanie...
d4m1i5r

MAGELLAN S.A. - Raport roczny R 2013

MAGELLAN S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d4m1i5r
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 115 512 105 555 27 431 25 291
Zysk na działalności operacyjnej 45 216 39 419 10 738 9 445
Zysk brutto 47 236 41 096 11 217 9 847
Zysk netto 37 788 33 320 8 974 7 984
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (112 553) (99 686) (26 728) (23 885)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 197 (107) 47 (26)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 112 200 97 607 26 645 23 387
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (156) (2 186) (37) (524)
Aktywa razem 978 371 843 361 235 911 206 292
Zobowiązania długoterminowe 291 144 221 971 70 203 54 296
Zobowiązania krótkoterminowe 434 044 409 408 104 660 100 144
Kapitał własny 253 183 211 982 61 049 51 852
Kapitał akcyjny 1 954 1 954 471 478
Średnia liczba akcji (w sztukach akcji) 6 514 088 6 514 088 6 514 088 6 514 088
Zysk na jedną akcję (w PLN / EUR) *) 5,80 5,12 1,38 1,23
Zysk rozwodniony na jedna akcję (w PLN / EUR) 5,73 5,10 1,36 1,22
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) **) 38,87 32,54 9,37 7,96
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku; kurs ten wyniósł za dwanaście miesięcy 2013 roku: 1 EUR = 4,2110 PLN, za dwanaście miesięcy 2012 roku: 1 EUR = 4,1736 PLN;- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN; na 31 grudnia 2012 r.: 1 EUR = 4,0882 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport z badania Magellan SA 2013-12-31.pdf Opinia i raport z badania Magellan S.A.
List Prezesa 2013-12-31 jednostkowy.pdf List Prezesa Magellan S.A.
RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2013-12-31.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Magellan S.A. za rok 2013
Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013.pdf Sprawozdanie z działalnosci Zarządu Magellan S.A. za rok 2013
Oświadczenie Zarządu JEDNOSTKOWE 2013-12-31.pdf Oświadczenia Zarządu Magellan S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m1i5r

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | magellan@magellan.pl | | www.magellansa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2014-03-21 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Urban Kielichowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Beata Buchner Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m1i5r

Podziel się opinią

Share
d4m1i5r
d4m1i5r