Trwa ładowanie...
d32lesw
d32lesw
espi

MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (1 ...

MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (157/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d32lesw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 157 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od osób zobowiązanych na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, iż w dniu 11 grudnia 2014 roku osoby te objęły łącznie 108.239 akcji zwykłych imiennych serii D Magellan S.A. po cenie 38,54 PLN za jedną akcję. Objęcie akcji nastąpiło w trybie zawarcia transakcji poza rynkiem regulowanym. Lista osób, które objęły akcje oraz wolumen poszczególnych transakcji stanowią załącznik do niniejszego raportu. Transakcje dotyczą objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 42/2009 ZWZA Spółki z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii D w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym, zmienionej uchwałami nr:
4/2010 NWZA Spółki z dnia 15 września 2010 roku oraz 42/2012 ZWZA Spółki z dnia 9 maja 2012 roku. Akcje Serii D zostały objęte w ramach Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki, jak i dla członków Zarządów i pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Magellan na lata 2009 ? 2012. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (dalej: Rozporządzenie), osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na przekazanie danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia. Podstawa prawna zawiadomienia: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (?). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 157 Załącznik Lista osób zobowiązanych.pdf | Lista osób zobowiązanych | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-330 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piłsudskiego 76
(ulica) (numer)
42 272 31 00 42 272 31 01
(telefon) (fax)
magellan@magellan.pl www.magellansa.pl
(e-mail) (www)
947-18-00-271 471987671
(NIP) (REGON)
d32lesw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-15 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2014-12-15 Urban Kielichowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32lesw

Podziel się opinią

Share
d32lesw
d32lesw