Trwa ładowanie...
d2sk3he
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S....

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (33/2010)
Share
d2sk3he

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, że w dniu 3 grudnia 2010 roku spółka Makarony Polskie S.A. zawarła z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. umowę kredytową na kredyt rewolwingowy o wartości 3 mln zł na okres 12 m-cy.W ciągu ostatnich 12 m-cy Spółki Grupy Makarony Polskie zawarły umowy kredytowe/aneksy do umów kredytowych z Bankiem Gospodarki Żywnościowej na łączną kwotę 8,7 mln zł.Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 4,5 mln zł zawarta z Bankiem BGŻ S.A. przez spółkę Makarony Polskie S.A. w dniu 4 grudnia 2007 roku. Aneks do tej umowy wydłużający okres jej obowiązywania z dnia 18 grudnia 2009 roku do dnia 17 grudnia 2011 roku i podnoszący saldo kredytu z 3,5 mln zł do 4,5 mln zł, zawarty został w dniu 18 grudnia 2009 roku.Oprocentowanie
kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększoną o marżę Banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank.Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.Kredyt podlega spłacie jednorazowo w dniu zapadalności kredytu.Zabezpieczenie kredytu stanowią:- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,- hipoteka kaucyjna do kwoty 6,7 mln zł na nieruchomości spółki w Rzeszowie dla której prowadzona jest KW nr RZ1Z/00076860/5 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości.Finansowanie pozyskane w ramach tego kredytu jest przeznaczane przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności.Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fakt, że łączna wartość umów/aneksów zawartych z Bankiem BGŻ S.A. przez spółki Grupy Makarony Polskie w okresie krótszym niż 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A.Łączna wartość wszystkich potencjalnychzobowiązań kredytowych spółek Grupy Makarony
Polskie wobec Banku BGŻ S.A. na dzień niniejszej publikacji wynosi 13,2 mln zł, z czego saldo aktualnego zadłużenia kapitałowego wynosi 9,5 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu
2010-12-03 Jarosław Szpryngwald Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sk3he

Podziel się opinią

Share
d2sk3he
d2sk3he