Trwa ładowanie...
d4miy2y
d4miy2y
espi

MARVIPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

MARVIPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d4miy2y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Aktywa razem 680925 466575 154167 117814
Aktywa trwałe 165027 120923 37363 30534
Aktywa obrotowe 515898 345652 116804 87280
Pasywa razem 680925 466575 154167 117814
Kapitał własny 190259 147124 43076 37150
Zobowiązania długoterminowe 340034 118523 76987 29928
Zobowiązania krótkoterminowe 150632 200928 34104 50736
Przychody netto ze sprzedaży i pozostałe 376168 350154 90860 87442
Koszty sprzedaży (317429) (312015) (76672) (77918)
Zyski z inwestycji 11393 4705 2752 1175
Zysk na działalności 70132 42844 16940 10699
Koszty finansowe netto (9507) (6877) (2296) (1717)
Zysk przed opodatkowaniem 60625 35967 14644 8983
Podatek dochodowy (11560) (6426) (2792) (1605)
Zysk netto za rok obrotowy 49065 29541 11852 7378
I - VII: pozycje skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 rokuVIII - XV: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
ListZarzadudoSF2011.pdf List Zarządu do Interesariuszy
OswiadczeniaZarzadudoskonsolidowanegoSF_2011.pdf Oświadczenia Zarządu
CSWPopiniairaportGKM_2011.pdf Opinia i Raport biegłego rewidenta
GKM-skonsolidowaneSF2011.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
GKM-sprawozdaniezdzialalnosci_2011.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-03-13
MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-193 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 3a
(ulica) (numer)
(+48 22) 536-50-00 (+48 22) 860-64-32
(telefon) (fax)
gpw@marvipol.pl www.marvipol.pl
(e-mail) (www)
526-12-11-046 011927062
(NIP) (REGON)
CSWP Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d4miy2y

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Andrzej Nizio Prezes Zarządu
2012-03-13 Sławomir Horbaczewski Wiceprezes Zarządu
2012-03-13 Tomasz Wajsgerber Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Beata Cukrowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4miy2y

Podziel się opinią

Share
d4miy2y
d4miy2y