Trwa ładowanie...
d4f760o

mBank - Raport roczny R 2014

mBank - Raport roczny R 2014

Share
d4f760o
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody z tytułu odsetek 3 634 827 3 631 968 867 645 862 495
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 176 602 1 084 180 280 859 257 464
Wynik na działalności handlowej 354 751 326 358 84 680 77 501
Wynik na działalności operacyjnej 1 478 569 1 340 645 352 939 318 367
Zysk brutto 1 478 569 1 340 645 352 939 318 367
Zysk netto 1 174 096 1 070 306 280 261 254 169
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36 218 -1 899 191 -8 645 -451 007
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -93 504 126 161 -22 320 29 960
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 057 740 -2 379 208 252 486 -564 998
Przepływy pieniężne netto, razem 928 018 -4 152 238 221 521 -986 046
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 27,83 25,39 6,64 6,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 27,81 25,38 6,64 6,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 17,00 10,00 4,06 2,37
Aktywa razem 113 603 463 100 232 132 26 653 089 24 168 628
Zobowiązania wobec banku centralnego - - - -
Zobowiązania wobec innych banków 13 384 224 18 863 854 3 140 141 4 548 576
Zobowiązania wobec klientów 79 312 266 64 008 374 18 607 856 15 434 118
Kapitały własne 10 269 586 9 573 220 2 409 400 2 308 357
Kapitał akcyjny 168 840 168 696 39 612 40 677
Liczba akcji 42 210 057 42 174 013 42 210 057 42 174 013
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 243,30 226,99 57,08 54,73
Współczynnik wypłacalności 16,95 20,59 16,95 20,59
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia niezależnego biegłego rewidenta mBank S.A.pdf
Raport z badania mBanku S.A.pdf
List Prezesa.pdf
List Przewodniczącego.pdf
Ocena Rady Nadzorczej mBanku.pdf
Sprawozdanie Finansowe mBanku S.A. za 2014 rok.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. w 2014 roku.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4f760o

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mBank S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mBank | | banki(ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Senatorska | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.mbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu Banku
2015-03-02 Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprezes Zarządu Banku
2015-03-02 Przemysław Gdański Wiceprezes Zarządu Banku
2015-03-02 Joerg Hessenmueller Wiceprezes Zarządu Banku
2015-03-02 Hans-Dieter Kemler Wiceprezes Zarządu Banku
2015-03-02 Cezary Kocik Wiceprezes Zarządu Banku
2015-03-02 Jarosław Mastalerz Wiceprezes Zarządu Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4f760o

Podziel się opinią

Share
d4f760o
d4f760o