Trwa ładowanie...
d251akl
espi

MCI - informacje o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane (4/2013)

MCI - informacje o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane (4/2013)
Share
d251akl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | informacje o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MCI Management S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie, przekazane Emitentowi w trybie art. 69 ustawy o ofercie przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. Pełna treść zawiadomienia poniżej: Niniejszym, Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (dalej także jako "Spółka"), na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tj. z 9.10.2009 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), dalej "Ustawa o Ofercie"), informuje, że w dniu 11.01.2013 roku, w związku z zakupem akcji MCI Management S.A. ("Emitent") zwiększył się stan posiadania akcji Emitenta o więcej niż 1%. W dniu 13.12.2012 r. Spółka posiadała 29.539.003 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 47,38 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 29.539.003 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 47,38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po dniu 11.01.2013 r. Spółka posiadała 30.208.446 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 48,45 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 30.208.446 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 48,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Ogólna liczba akcji (i głosów z akcji) wynosiła w dniu 11.01.2013 roku, 62.346.627 sztuk. Alternative Investment Partners Sp. z o. o. zamierza zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia, traktując nabywanie akcji Emitenta, jako długoterminową inwestycję kapitałową w spółkę MCI Management S.A. W dacie 11.01.2013 r. nie istniały podmioty zależne od Spółki. Nie istnieje osoba, o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
biuro@mci.com.pl www.mci.com.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2013-01-15 Magdalena Pasecka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d251akl

Podziel się opinią

Share
d251akl
d251akl