Trwa ładowanie...
d3ut97k
espi

MEDIACAP - Raport miesięczny za kwiecień 2015 (24/2015) - EBI

MEDIACAP - Raport miesięczny za kwiecień 2015 (24/2015)
Share
d3ut97k

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 24 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za kwiecień 2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2015. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2014 r. raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO") wartość polskiego rynku reklamowego w 2014 r. wyniosła 6,542 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4%. Według przedstawicieli ZO, pomimo negatywnego sentymentu związanego z wydarzeniami na Ukrainie, silne fundamenty wzrostu gospodarczego pozwoliły rynkowi utrzymać wzrost. Eksperci ZO prognozują utrzymanie się dalszego wzrostu rynku, który sprawi, że w 2015 r. rynek wzrośnie o kolejne 3,1% do poziomu 6,745 mld zł. W tym czasie wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 3,4% (+ 3% w 2014) natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 11,8% (+12,2% w 2014). Według ZO napędem wzrostu reklamy online będą przede
wszystkim formaty video i segment mobile. Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,1% (+0,6% w 2014) a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 2,7% (+4,6% w 2014). Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady na promocję w dziennikach zmaleją o 16,9% (-25% w 2013 i -19,3% w 2014), a w przypadku magazynów o 15% (-20% w 2013 i -15,4% w 2014). Utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy reklamy outdoorowej i wyniesie -0,5% (-0,9% w 2014). II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w kwietniu 2015: 10.04.2015 ? RB 21/2015 - Raport miesięczny za marzec 2015 Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015. 14.04.2015 ? RB 22/2015 - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 14.04.2015r. Zarząd MEDIACAP S.A. (? Spółka?) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 roku. Z uwagi na fakt, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny był jeden pełnomocnik reprezentujący dwóch Akcjonariuszy Spółki, Zgromadzenie zdecydowało o niepodejmowaniu uchwał w przedmiocie: - uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej, - wyboru Komisji Skrutacyjnej, - wyboru Komisji Wnioskowej. Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w kwietniu 2015: 14.04.2015 ? 12/2015 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 14.04.2015 r. Zarząd MEDIACAP SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 14.04.2015 r. 1) Posella Limited.: Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA - 5 950 661, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 5 950 661, Udział w ogólnej liczbie głosów (%) - 36,90 %, Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) - 55,95 %. 2) Frinanti Limited.: Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA - 4 685
833, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 4 685 833, Udział w ogólnej liczbie głosów (%) - 29,05 %, Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) - 44,05 %. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem. Głównymi celami MEDIACAP SA są: 1. Zwiększanie udziału rynkowego w trzech segmentach (a) Reklama, (b) Data oraz (c) Digital. Cel ten wynika z korzyści skali jaki występują w każdym z tych segmentów. Jest realizowany przez spółkę w formie wzrostu organicznego oraz poprzez strategię przejęć. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnego podmiotu, ktory zwiększy EBITDA grupy o co najmniej 3 miliony złotych rocznie. Rozmowy prowadzone są z dwoma podmiotami, przy czym planowane jest zrealizowanie tylko jednej transakcji przejęcia w roku 2015 z racji ograniczen operacyjnych. 2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela
usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń. 3. Zwiększania udziału w istniejących podmiotach zależnych grupy w celu poprawy stosunku zysku netto do EBITDA. W lutym MEDIACAP SA zrealizowała w ramach tego działania wykupu 21,5% udziałów od udziałowca mniejszościowego w spółce The Digitals Sp. z o.o. zwiększając tym samym udział do 75,5%. Obecnie prowadzone są negocjacje w sprawie dalszych wykupów udziałów w poszczególnych spólkach zależnych Grupy. IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 10.06.2015 - Publikacja raportu miesięcznego za maj
2015 Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Olechowski Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ut97k

Podziel się opinią

Share
d3ut97k
d3ut97k