Trwa ładowanie...
d2wxi72
d2wxi72
espi

MEDIATEL - Wszczęcie postępowania przed sądem przez spółkę zależną Emitenta (11/2012)

MEDIATEL - Wszczęcie postępowania przed sądem przez spółkę zależną Emitenta (11/2012)
Share
d2wxi72

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowania przed sądem przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel", "Spółka") informuje, że w dniu 22 marca 2012 roku otrzymał wiadomość od pełnomocnika spółki zależnej Mediatel, tj. Elterix SA ("Elterix") o złożeniu w dniu 21 marca 2012 r. przez Elterix powództwa do sądu w sprawie o zapłatę. Stronami przedmiotowego postępowania są Elterix (powód) oraz po stronie pozwanych następujące spółki: (1) Liberty Telecom, Inc, z siedzibą w Nowym Jorku, (2) Liberty Telecom Solutions International, LLC z siedzibą w Nowym Jorku oraz (3) Liberty Telecom Solutions, LLC z siedzibą w Nowym Jorku. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.229.209,00 USD (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięć dolarów amerykańskich). W pozwie złożonym przeciwko ww. spółkom, Elterix dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.229.209,00 USD powiększonej o należne odsetki od dnia 16 lipca 2010 r., która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Elterix na podstawie umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z dnia 2 września 2008 r. zawartej pomiędzy Elterix a Liberty Telecom, Inc. Zdaniem Zarządu Elterix, w związku z brakiem zapłaty za ww. faktury, wszczęcie przedmiotowego powództwa było konieczne oraz w pełni uzasadnione. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm./. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wxi72

Podziel się opinią

Share
d2wxi72
d2wxi72