Trwa ładowanie...
d40vbn7
d40vbn7
espi

MEDICA PRO FAMILIA - Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014 r. (22/2014) - EBI

MEDICA PRO FAMILIA - Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014 r. (22/2014)
Share
d40vbn7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ? czerwiec 2014. Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. informuje, że powziął informację od spółki Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna wchodzącej w skład Grupy kapitałowej, że wartość przychodów ze sprzedaży z tytułu działalności operacyjnej w czerwcu 2014 r. wyniosła 850 tyś PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w którym przychody wyniosły 300 tyś PLN, stanowi wzrost sprzedaży
o 183%. Przychody ze sprzedaży narastająco za okres styczeń ? czerwiec 2014 wyniosły 2.825 tyś, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r, w którym przychody wyniosły 1.370 tyś, stanowi wzrost sprzedaży o 106 %. Jest on spowodowany wzrostem ilości wizyt pacjentów, co bezpośrednio wpływa na wysokość przychodów. Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia SA (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w czerwcu 2014 r. 1.025 tyś PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w którym przychody wyniosły 359 tyś PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 185%. Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. informuje, że powzięła także informację od spółki Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej o ilości wizyt lekarskich w miesiącu czerwcu 2014 roku, która wyniosła 323 co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w którym ilość wyniosła 220, stanowi wzrost
ilości wizyt lekarskich o 47 %. 2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Medica Pro Familia S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI: ? Raport z dnia 09.06.2014 - Raport miesięczny za miesiąc maj 2014 r. (raport bieżący nr 20/2014) ? Raport z dnia 27.06.2014 - Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 26.06.2014 r (raport bieżący 21/2014) 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu
analitycznego. Kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 10 sierpnia 2014 r. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raportmiesiecznyzamiesiacczerwiec2014r-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Opadczuk Prezes Zarządu
Magdalena Opadczuk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40vbn7

Podziel się opinią

Share
d40vbn7
d40vbn7