Trwa ładowanie...
d14nqel
d14nqel
espi

MEGARON S.A. - Wybór biegłego rewidenta do wykonania przeglądu śródrocznego skróconego jednostkow...

MEGARON S.A. - Wybór biegłego rewidenta do wykonania przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. (13/2013)
Share
d14nqel

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEGARON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta do wykonania przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że Rada Nadzorcza MEGARON S.A. w dniu 7 czerwca 2013 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do wykonania przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2013 r. ? 30.06.2013 r. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia przeglądu jest firma HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3149. MEGARON S.A. korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie: badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych w latach obrotowych 2008 ? 2012, badania śródrocznych skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych w
latach 2011 ? 2012, zbadania historycznych danych finansowych podlegających zamieszczeniu w prospekcie emisyjnym wraz z danymi porównywalnymi za lata poprzednie oraz wykonania weryfikacji szacunkowych wyników finansowych za okres 1.01.2010 r. ? 31.12.2010 r. wraz z prognozą wyników finansowych za okres 01.01.2011 r. ? 31.12.2011 r. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisami Statutu Spółki oraz normami zawodowymi. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem podjęcia. Umowa zostanie zawarta na okres wykonania zadania. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-892 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pyrzycka 3 e, f
(ulica) (numer)
91 46 64 62 91 46 64 541
(telefon) (fax)
kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
(e-mail) (www)
852-05-08-938 810403202
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Piotr Sikora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14nqel

Podziel się opinią

Share
d14nqel
d14nqel