Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

MENNICA - Ustanowienie zastawu na niektórych aktywach Emitenta (110/2014)

MENNICA - Ustanowienie zastawu na niektórych aktywach Emitenta (110/2014)
Share
d2emy1g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 110 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na niektórych aktywach Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( ?Spółka? ?Emitent?) zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy- Rejestru Zastawów, o ustanowieniu na aktywach Emitenta o znacznej wartości na rzecz DNB Bank Polska Spółka Akcyjna (?DNB?) z siedzibą w Warszawie, zastawu rejestrowego na posiadanych przez Spółkę akcjach Netia SA z siedzibą w Warszawie w ilości 4.165.929 szt., stanowiących 1,1974 % kapitału Netia SA, o łącznej wartości nominalnej 4.165.929 PLN (?Akcje?), do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 255.000.000 PLN (?Zastaw Rejestrowy?). Zastaw Rejestrowy został ustanowiony Umową Zastawu Finansowego oraz Zastawu Rejestrowego na papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego z dnia 6 listopada 2014r., o której Emitent informował Raportem Bieżącym nr 107/2014 z dnia 7 listopada 2014r., w związku z postanowieniami umowy kredytu nieodnawialnego w walucie polskiej zawartej
pomiędzy Spółką, a DNB, na podstawie zawartej pomiędzy Spółką, a DNB umowy zastawu, o których Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku. Na dzień publikacji wartość ewidencyjna Akcji w księgach Spółki wynosi 23.632.780,74 PLN. Pomiędzy Spółką, i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a DNB nie występują powiązania. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość akcji Spółki Netia S.A. przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-851 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waliców 11
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
d2emy1g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2014-11-21 Małgorzata Lis-Wąsowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g