Trwa ładowanie...
dw75cr0
dw75cr0
espi

MERCOR S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

MERCOR S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
dw75cr0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 389 529 386 450 93 338 92 225
Zysk/strata z działalności operacyjnej 33 552 36 328 8 040 8 670
Zysk/strata brutto -55 244 28 084 -13 237 6 702
Zysk/strata netto -45 767 21 298 -10 967 5 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 282 28 841 12 527 6 883
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 149 -17 423 -1 713 -4 158
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -43 780 -9 850 -10 490 -2 351
Przepływy pieniężne netto razem 1 353 1 568 324 -374
Aktywa razem 447 766 550 901 107 187 132 377
Zobowiązania długoterminowe 18 398 21 278 4 404 5 113
Zobowiązania krótkoterminowe 155 174 209 398 37 146 50 317
Kapitał własny 274 194 320 225 65 637 76 947
Kapitał podstawowy 3 915 3 915 937 941
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 269 194 318 115 64 441 76 441
Liczba akcji 15 658 535 15 658 535 X X
Zysk na jedną akcję -2,92 1,36 -0,7 0,32
Wartość księgowa na jedną akcję 17,51 20,45 4,19 4,91
Pozycje bilansu przeliczone zostały na EUR według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. odpowiednio po kursie NBP - 4,1774 na dzień 31 marca 2013 roku i po kursie NBP – 4,1616 na dzień 31 marca 2012 roku. Pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały na EUR po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z ostatnich dni okresu objętego sprawozdaniem, tj. odpowiednio po kursie NBP - 4,1733 za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz po kursie NBP – 4,1903 za okres od 1 kwietnia 2011 do 31 marca 2012 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa - raport roczny 2012-2013.pdf List Prezesa Zarządu
Mercor Opinia i raport Skonsolidowane Spr. fin.31.03.2013.pdf Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mercor za okres 01.04.2012 - 31.03.2013
SprawozdanieskonsolidowaneGrupaMercorMercor_31032013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mercor za okres 01.04.2012 - 31.03.2013
SprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupa_Mercor.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mercor za okres 01.04.2012 - 31.03.2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-408 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grzegorza z Sanoka 2
(ulica) (numer)
058 3414245 058 3413985
(telefon) (fax)
inwestorzy@mercor.com.pl www.mercor.com.pl
(e-mail) (www)
5840302214 008047521
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)
dw75cr0

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2013-06-19 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Dorota Wajder Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dw75cr0

Podziel się opinią

Share
dw75cr0
dw75cr0