Trwa ładowanie...
d33r03z
espi

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 i budże...

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 i budżetu na rok 2012 (7/2011)

Share
d33r03z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 i budżetu na rok 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie par. 80 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 15 grudnia 2011r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła: 1/ Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2012-2033, w której zawarta jest polityka długu. Prognoza zakłada w roku 2013 wcześniejszy wykup części zobowiązań dłużnych Warszawy. Przedterminowy wykup części zadłużenia zaplanowany został w związku z koniecznością dostosowania się do wymogu nowego wskaźnika zadłużeniowego. Zobowiązania, które mogą być przedmiotem przedterminowego wykupu zostały zaciągnięte przed uchwaleniem nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, której art.243 określa wskaźnik zadłużeniowy, 2/ budżet na rok 2012. Podstawowe wielkości przedstawiają się
następująco (PLN): I. Dochody 12 438 017 460 II. Wydatki, w tym: 13 425 561 172 - bieżące 10 386 775 701 - majątkowe 3 038 785 471 III. Deficyt 987 543 712 IV. Rozchody 209 266 886 V. Przychody, w tym: 1 196 810 598 - prywatyzacja 45 000 000 - przelewy z rachunku lokat 550 000 000 - wolne środki na rachunku bieżącym 601 810 598 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | With reference to paragraph 80 section1, point 8 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodical informations supplied by the issuers of securities and on conditions for recognizing as equal information required by law of a state being non-member state, the Mayor of the City of Warsaw informs that on December 15, 2011 the City Council passed:1/the Multiannual Financial Forecast for 2012-2033. The Forecast includes early redemption of part of the City's debt obligations in 2013. Early redemption was scheduled in order to meet a new debt service ratio. The debt obligations, which can be redeemed earlier, were incurred prior to the enactment of the new public finance law which introduced, in the art.243,the new debt service ratio,2/the budget resolution for 2012.Basic data are as follows (PLN):I.Revenues 12 438 017 460,II.Expenditures 13 425 561 172,- current expenditures 10 386 775 701- capital expenditures 3 038 785 471,III. Budget deficit 987 543
712,IV.Expenses 209 266 886,V.Income, of which: 1 196 810 598- privatisation 45 000 000- transfers from current account 550 000 000- cash on the current account 601 810 598. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33r03z

| | | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Bankowy | | 3/5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 443 10 00 | | +48 22 433 10 02 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.um.warszawa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-48-481 | | 015259640 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Arkadiusz Kamiński Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33r03z

Podziel się opinią

Share
d33r03z
d33r03z