Trwa ładowanie...
d3zaqjx
d3zaqjx

Midas przystąpił do umowy kredytów i umowy między wierzycielami

Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Midas przystąpił do umowy kredytów (Senior Facilities Agreement) oraz do powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami (Intercreditor Agreement) jako dodatkowy kredytobiorca (Additional Borrower) oraz dodatkowy poręczyciel (Additional Guarantor), a do umowy między wierzycielami jako dłużnik (Debtor). Umowa kredytów przewiduje transze kredytu terminowego (Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 11,5 mld zł (kredyt terminowy) oraz kredytu rewolwingowego (Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1 mld zł (kredyt rewolwingowy), podała spółka.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3zaqjx

"Kredyt terminowy i kredyt rewolwingowy są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa, przy czym najwyższy poziom marży będzie miał zastosowanie, gdy wskaźnik skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA będzie wyższy niż 3,50:1, a najniższy, gdy wskaźnik ten będzie równy lub niższy niż 1,50:1, przy czym wartość skonsolidowanego długu netto wykorzystywanego do kalkulacji tego wskaźnika na mocy definicji zawartej w umowie kredytów wyklucza instrumenty dłużne, w przypadku których odsetki nie są wypłacane na bieżąco w formie gotówkowej. Okres kredytowania kredytu terminowego oraz kredytu rewolwingowego wynosi 5 lat, a ostateczną datą spłaty każdego z
kredytów jest 21 września 2020 r. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości, a kredyt rewolwingowy (w przypadku jego wykorzystania) na koniec stosownego okresu odsetkowego" - czytamy w komunikacie.

Umowa kredytów przewiduje ustanowienie przez spółkę oraz inne podmioty z grupy Cyfrowego Polsatu zabezpieczeń spłaty kredytów udzielonych na jej podstawie. W szczególności zabezpieczenia te obejmują zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki i wybranych spółek zależnych Cyfrowego Polsatu, zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych Cyfrowego Polsatu, zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych prowadzonych dla spółki oraz wybranych spółek Cyfrowego Polsatu, zastawy zwykłe oraz rejestrowe na wybranych znakach towarowych, cesje praw na zabezpieczenie, hipoteki, oświadczenia notarialne o poddaniu się egzekucji oraz analogiczne zabezpieczenia ustanowione na udziałach (akcjach) lub aktywach spółek zależnych Cyfrowego Polsatu, które będą rządzone prawem obcym.

W związku z przystąpieniem Midasa do umowy kredytów i umowy między wierzycielami spółka ustanowiła zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości, podano również.

W przypadku, gdy wskaźnik skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA będzie równy lub niższy niż 1,75:1, Cyfrowy Polsat może zażądać zwolnienia zabezpieczeń (z wyłączeniem gwarancji udzielonych na podstawie umowy kredytów) ustanowionych w związku z umową kredytów. Zwolnione zabezpieczenie będzie musiało zostać ponownie ustanowione w przypadku, gdy wskaźnik skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA będzie wyższy niż 1,75:1. Ponadto w przypadku, gdy określone podmioty z Grupy Cyfrowego Polsatu zaciągną zabezpieczone zadłużenie, na rzecz agenta zabezpieczeń (działającego m.in. na rzecz kredytodawców z tytułu umowy kredytów) zostanie ustanowione takie samo zabezpieczenie na zasadach równorzędności (pari passu), wyjaśniono.
Ponadto zgodnie z postanowieniami umowy kredytów, spółka oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu mają możliwość zaciągnięcia dodatkowych kredytów (ang. additional facilities). Warunki takich dodatkowych kredytów będą ustalane każdorazowo w osobnej umowie, zawieranej w związku z zaciągnięciem takiego dodatkowego kredytu (ang. additional facility accession deed), przy czym warunki te będą musiały spełnić określone wymagania, które będą uzależnione od wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA.

d3zaqjx

Umowa kredytów przewiduje udzielenie przez niektóre podmioty z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu (w tym Midasa) na rzecz każdej ze stron finansujących umowy kredytów oraz pozostałych dokumentów finansowania zawartych w związku z umową kredytów, gwarancji (ang. guarantee) rządzonych prawem angielskim (w wysokości kwoty udzielonego kredytu powiększonej o wszelkie opłaty i należności wynikające bądź określone w umowie kredytów lub pozostałych dokumentach finansowania zawartych w związku z tą umową):

(i) terminowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy kredytów oraz pozostałych dokumentów finansowania zawartych w związku z umową kredytów,

(ii) zapłaty kwot wymagalnych na podstawie umowy kredytów oraz pozostałych dokumentów finansowania zawartych w związku z umową kredytów oraz

(iii) zwolnienia stron finansujących, o których mowa powyżej z odpowiedzialności i wynagrodzenia wszelkich kosztów i strat, jakie taka strona finansująca może ponieść w związku z niewykonalnością, nieważnością i niezgodnością z prawem, jakiegokolwiek zobowiązania zabezpieczonego opisaną powyżej gwarancją. Okres, na jaki zostały udzielone gwarancje, nie został określony. Gwaranci otrzymają wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji, ustalone na zasadach rynkowych, podano również.

d3zaqjx

Pierwotnymi stronami umowy kredytów z 21 września 2015 r. są: Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Cyfrowy Polsat Trade Marks, Polsat License Ltd., Polsat Media Biuro Reklamy, Polkomtel, Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Plus TM Management, TM Rental, Plus TM Group oraz konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych.

W osobnym komunikacie Cyfrowy Polsat podał, że do umowy kredytów i umowy pomiędzy wierzycielami obok Midasa przystąpił drugi jego podmiot zależny - Litenite Limited z siedzibą na Cyprze.

Midas należy do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)

d3zaqjx

Podziel się opinią

Share

d3zaqjx

d3zaqjx