Trwa ładowanie...
d2wj15s

MILKPOL - Raport miesięczny Milkpol SA za luty 2015 roku (6/2015) - EBI

MILKPOL - Raport miesięczny Milkpol SA za luty 2015 roku (6/2015)

Share
d2wj15s

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny Milkpol SA za luty 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Milkpol? SA z siedzibą w Czarnocinie (?Spółka?) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2015 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ?Milkpol? SA: W lutym 2015 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ?Milkpol? SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez ?Milkpol? SA, w lutym 2015 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, o 28,1%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2014 zmalała o 8,1%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w lutym 2015 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, zmalała o 15,4%. W
dniu 11 lutego 2015 roku Spółka rozpoczęła realizację dostaw produktów w wykonaniu postanowień ramowej umowy handlowej zawartej przez Spółkę z kontrahentem (podmiotem z siedzibą w Polsce południowo-wschodniej, będącym właścicielem ogólnopolskiej sieci handlowej, zwanym dalej ?Kontrahentem?). Na podstawie przedmiotowej ramowej umowy handlowej Spółka wytwarza i konfekcjonuje na rzecz Kontrahenta produkty oznaczone znakami towarowymi Kontrahenta (produkcja i dostarczanie produktów pod marką własną Kontrahenta ? jogurt naturalny w różnych gramaturach). W ocenie Zarządu Spółki zawarcie i realizacja przedmiotowej umowy może mieć skutki dla przyszłych wyników finansowych Milkpol SA. Stosowny raport w tym przedmiocie (raport bieżący EBI nr 4/2015) został opublikowany w dniu 11 lutego 2015 roku. W lutym 2015 roku Spółka wprowadziła na rynek dwa nowe produkty: ?Twój wędzony smak? (ser twarogowy o smaku wędzonym) oraz jogurt naturalny 2% tłuszczu, których promocja realizowana jest w ramach rozpoczętej w marcu 2015 roku
kampanii reklamowej w postaci bilboardów reklamowych na terenie miasta Łodzi. Przedmiotowe działania (rozszerzenie asortymentu produktów ?Milkpol? SA oraz marketingowa kampania reklamowa) związane są z realizacją strategii rozwoju Spółki mającej na celu zwiększenie wielkości oraz zasięgu sprzedaży wyrobów Spółki i mogą mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę. Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki. W dniu 16 lutego 2015 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI nr 5/2015 ? raport kwartalny Milkpol SA za IV kwartał 2014 roku, tj. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiający również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (wraz z danymi porównywalnymi), co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji
Spółki. II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym: W lutym 2015 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki. III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2015 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty EBI: (1) raport bieżący EBI Nr 3/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za styczeń 2015 roku; (2) raport bieżący EBI Nr 4/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku, Rozpoczęcie dostaw w realizacji zawartej ramowej umowy handlowej; (3) raport okresowy EBI Nr 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku, Raport kwartalny Milkpol SA za IV kwartał 2014 roku. W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2015 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI. Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki
(http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl. IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: W lutym 2015 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki. V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2015 roku miały mieć miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika
do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku ? ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksandra Świerczyńska Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

Podziel się opinią

Share
d2wj15s
d2wj15s