Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

MINOX - Korekta raportu nr 13/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. (6/2015) - EBI

MINOX - Korekta raportu nr 13/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 13/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Minox S.A. korykuje raport nr 13/2013. Korekta dotyczy błędnie podanej liczby akcji serii D oferowanych i objętych. Poniżej poprawna treść raportu: Zarząd MINOX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 4 NWZA z dnia 27 marca 2013 roku przeprowadzona została subskrypcja prywatna akcji serii D. 1. Akcje serii D obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu/memorandum emisyjnego. 2. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w zorganizowanym Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 3. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii D: a) data rozpoczęcia subskrypcji: 28 marca 2013 roku; b) data zakończenia subskrypcji: 10 kwietnia 2013 roku. 4. Przydział akcji serii D nastąpił w momencie podpisania umów objęcia akcji, co nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2013 roku 5. Liczba akcji serii D objętych
subskrypcją prywatną: 184.627.660 akcji. 6. Stopa redukcji: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 7. Liczba akcji serii D, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej: 184.627.660 akcji. 8. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej: 184.627.660 akcji. 9. Cena, po jakiej akcje serii D zostały objęte: 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. 10. Liczba podmiotów/osób, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej: cztery. 11. Liczba podmiotów/osób, które objęły akcje serii D w ramach subskrypcji prywatnej: cztery. 12. Emitent nie zawierał umów o subemisję. 13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych akcji serii D i ceny emisyjnej: 18.462.766,00 zł. 14. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, wyniosły 207.765,96,00 zł netto, na co złożyły się następujące tytuły: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 157.765,96 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, dla
każdego oddzielnie: 0 zł; c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 50.000 zł, w tym wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy: 5.000 zł, d) promocji oferty: 0 zł; 15. Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Olszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r