Trwa ładowanie...
d1xty1r

MINOX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy (4/2014)

MINOX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy (4/2014)

Share
d1xty1r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MINOX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 21 marca 2014 powziął informację o zawiadomieniu od spółkek: Yalcyn Trading Limited oraz Queros Investments Limited Informacja o nabyciu znaczącego pakietu akcji (Yalcyn Trading Limited) Akcjonariusz Yalcyn Trading Limited informuje, iż w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji spółki Minox S.A. w dniu 11 marca 2014 roku nabył 4 990 000 akcji spółki Minox S.A. W związku z tym oraz obowiązkiem określonym w art. 69 ustawy o ofercie publicznej Akcjonariusz informuje Emitenta, iż nabył poza rynkiem NewConnect 4 990 000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 499 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), po cenie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), reprezentujących 2,28% kapitału zakładowego Spółki Minox S.A. W wyniku transakcji akcjonariusz osiągnął 5,98% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przed zawarciem transakcji akcjonariusz posiadał 8 105 434 (słownie: osiem milionów sto pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji Emitenta. Po ww. transakcji akcjonariusz posiada 13 095 434 (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje spółki Minox S.A. Akcjonariusz informuje, że nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta oraz osób trzecich, z którymi zawarł umowę o przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji (Queros Investments Limited) Akcjonariusz Queros Investment Limited informuje, iż w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji spółki Minox S.A. w dniu 11 marca 2014 roku zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W związku z tym oraz obowiązkiem określonym w art. 69 ustawy o ofercie publicznej Akcjonariusz informuje Emitenta, iż w dniu 11 marca 2014 zbył w drodze 19 umów cywilnoprawnych
łącznie 187.990.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 18.799.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), reprezentujących 85,78 % kapitału zakładowego Spółki Minox S.A. W wyniku transakcji akcjonariusz osiągnął 0 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Cena sprzedaży akcji wynosiła 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję, co dało łączną kwotę transakcji 46.997.500,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Przed ww. transakcjami akcjonariusz posiadał 187.990.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Minox S.A. oraz 85,78 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xty1r

| | | MINOX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MINOX S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-257 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Echa Leśne | | 58 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.minox.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Tomasz Olszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xty1r

Podziel się opinią

Share
d1xty1r
d1xty1r