Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

MIRACULUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

MIRACULUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

Share
d33i9s5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-09-01
Przychody ze sprzedaży 40555 31166 9668 7712
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 470 6164 112 1525
Zysk (strata) brutto -1980 4849 -472 1200
Zysk (strata) netto -2754 3561 -657 881
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7238 -3725 -1725 -922
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1659 12855 -395 3181
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9379 -9162 2236 -2267
Przepływy pieniężne netto razem 482 -32 115 -8
Aktywa razem 81263 51160 19754 11583
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59663 36482 14503 8260
Zobowiązania długoterminowe 21576 7714 5245 1747
Zobowiązania krótkoterminowe 38087 28768 9258 6513
Kapitał własny 21600 14678 5251 3323
Kapitał zakładowy 23731 74657 5769 16903
Liczba akcji (w szt.) 118656836 74656836 118656836 74656836
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,02 0,05 -0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 0,18 0,20 0,04 0,04
Wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR. Dla wyliczenia wielkości w EUR zastosowano następujące kursy: - dla pozycji bilansowych 4,1138 PLN/EUR, kurs z dnia 30.09.2012 roku (dla danych porównywalnych na dzień 31.12.2011 roku: 4,4168 PLN/EUR), - dla pozycji rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia - 30 września 2012 roku -4,1948 PLN/EUR kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec miesięcy objetych sprawozdaniem (dla danych porównywalnych za okres 1 stycznia - 30 września 2011 roku - 4,0413 PLN/EUR).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Q3 2012.pdf Raport za III kwartał 2012
List do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonariuszy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-06 | | | | | | | |
| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2012-11-06 Urszula Pierzchała Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5