Trwa ładowanie...
d3t6wtm
espi

MIRACULUM S.A. - Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości (2/2012)

MIRACULUM S.A. - Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości (2/2012)

Share
d3t6wtm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 99/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r., informuje, że w dniu wczorajszym tj. 18 stycznia 2012 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydziału VII Gospodarczego Rejestru Zastawów dziewięć postanowień o wpisie zastawów rejestrowych na dziewięciu znakach towarowych składających się na marki "Wars" i "Lider". Zgodnie z zaświadczeniami o dokonaniu wpisów doręczonymi Spółce, wpis zastawów do rejestru zastawów nastąpił w dniu 10 stycznia 2012 r. Zastawy rejestrowe zostały ustanowione na rzecz obligatariuszy obligacji serii X ("Obligacje") działających przez Administratora Zastawu spółkę Templar Wealth Management Sp. z o.o. w Krakowie. Przedmiotem zastawu jest siedem znaków towarowych składających się na markę "Lider", której szacunkowa wartość zgodnie z opinią biegłego wynosi 5.370.000 zł oraz dwa znaki towarowe składające się na markę "Wars", której szacunkowa wartość zgodnie z opinią biegłego wynosi 6.589.500 zł.
Łączna szacunkowa wartość zabezpieczenia Obligacji wynosi 11.959.500 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), co stanowi ponad 200 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, czyli zgodnie z warunkami emisji Obligacji. Zastawy rejestrowe zabezpieczają spłatę wierzytelności z tytułu spłaty Obligacji, odsetek od Obligacji, odsetek za ewentualne opóźnienie z wykupem Obligacji oraz ewentualne koszty zaspokojenia do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 5.800.000 zł (pięć milionów osiemset tysięcy złotych). Pomiędzy Administratorem Zastawu i jego osobami zarządzającymi a Spółką oraz jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie występują powiązania. Zastawione znaki towarowe składające się na marki "Lider" i "Wars" zostały uznane za aktywa znacznej wartości, ponieważ ich łączna szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t6wtm

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2012-01-19 Urszula Pierzchała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t6wtm

Podziel się opinią

Share
d3t6wtm
d3t6wtm