Trwa ładowanie...
d1mn5h4

MIRACULUM S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na ...

MIRACULUM S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 maja 2015 roku (22/2015)

Share
d1mn5h4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 maja 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. (?Spółka?) informuje, że otrzymał w dniu 5 maja 2015 roku żądanie akcjonariusza Rubicon Partners S.A. (dalej: ?Rubicon?), uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 maja 2015 roku poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy: wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, np. poprzez uzupełnienie pkt 7 lit. j) proponowanego porządku obrad, i w konsekwencji zmianę treści pkt 7 lit. j) porządku obrad na następującą: ?7. j) w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii Z5 zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii Z5 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny.? W związku z powyższym Rubicon
złożył projekt uchwały nr 22 uwzględniający w jej treści żądanie umieszczenia ww. sprawy w porządku obrad: ?Uchwała nr 22 (Projekt) z dnia 26 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii Z5 zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii Z5 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej w dalszej części niniejszej uchwały ?Spółką?, postanawia co następuje. §1 Emisja obligacji. 1. Spółka Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie (?Emitent? lub ?Spółka?) wyemituje do 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii Z5 o numerach od 0.001 do 20.000, o wartości nominalnej
1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda (?Obligacje?), zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela (?Akcje?), na warunkach określonych w dalszej treści niniejszej uchwały, przy czym akcje te wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 2. Minimalny próg dojścia emisji Obligacji do skutku zostanie określony przez Zarząd w warunkach emisji (?Warunki Emisji?). 3. Propozycja objęcia Obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. 4. Dniem emisji Obligacji będzie dzień wskazany przez Zarząd w Warunkach Emisji. 5. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny. 6. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. 7. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona przez Zarząd w Warunkach Emisji, przy czym będzie ono nie wyższe niż 10 (dziesięć) % w skali roku. 8. Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenia Obligacji zostaną
określone przez Zarząd w Warunkach Emisji. 9. Termin wykupu (?Dzień Wykupu?) Obligacji przypadał będzie w dniu, w którym upłyną 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia przydziału Obligacji. 10. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed Dniem Wykupu, na zasadach określonych w Warunkach Emisji. 11. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do: a) zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela (?Prawo Zamiany?), albo b) wykupu Obligacji. 12. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu kwoty pieniężnej określonej szczegółowo przez Zarząd w Warunkach Emisji, powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany w Warunkach Emisji Obligacji. 13. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej 4,50 zł (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt groszy) (?Cena Zamiany?), z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej. 14. Liczba Akcji przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości
nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 13 niniejszego paragrafu. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji. 15. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje wynosi 20.000.002,50 (słownie: dwadzieścia milionów dwa złote i pięćdziesiąt groszy) złotych. 16. W razie złożenia przez posiadacza Obligacji oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym wygasa jego roszczenie o wykup Obligacji. 17. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, albo nie zostaną objęte wcześniejszym wykupem zostaną wykupione przez Spółkę w dniu wykupu, określonym przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji. 18. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji na Akcje, Cena Zamiany zostanie zmieniona na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.
19. Stosownie do przepisu art. 20 ust.6 pkt.4 Ustawy o obligacjach, zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu Rady (WE) numer 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. §2 Upoważnienie Zarządu. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie
niniejszej uchwały, w szczególności do: 1) określenia w uchwale pozostałych Warunków Emisji, w szczególności: a) dnia emisji Obligacji, b) progu dojścia emisji Obligacji do skutku, c) celu (celów) emisji, d) terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji, e) sposobu postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej Akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne, f) oprocentowania Obligacji, g) kwoty należnej obligatariuszom z tytułu wykupu Obligacji, h) szczegółowych zabezpieczeń Obligacji, i) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu, j) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji. 2) dokonywania przydziału Obligacji; 3) zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach, z instytucją, która jest uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji; 4) określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje; 5)
dokonywania czynności związanych z przydziałem Akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w ramach kapitału warunkowego; 6) zgłaszania do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w sposób wskazany w art. 452 Kodeksu spółek handlowych; 7) zmiany redakcji postanowień Statutu Spółki określających aktualną wielkość kapitału zakładowego po złożeniu przez obligatariuszy oświadczenia o objęciu Akcji; 8) odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele leżące u podstaw takiej emisji lub też Zarząd uzna, że cele te mogą być osiągnięte przy użyciu innych instrumentów; 9) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały emisyjnej. §3 Przedawnienie. Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat. §4 Prawo właściwe. Jurysdykcja. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Obligatariusza. §5 Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej za Akcje (Ceny Zamiany) oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej za Akcje (Ceny Zamiany), stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. §6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Obligacji. §7 Upoważnienie dla Zarządu
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia w drodze odrębnej uchwały dalszych szczegółowych warunków emisji Obligacji, w tym wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji, oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji. §8 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.? Spółka postanowiła wprowadzić do zmienionego porządku obrad pkt 7 j) w brzmieniu zaproponowanym przez Rubicon. Porządek obrad po zmianie w zakresie punktu 7 j) przedstawia się następująco: ?1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za
2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 roku, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 roku, g) odwołania z Rady Nadzorczej, h) powołania do Rady Nadzorczej, i) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, j) w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii Z5 zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa
poboru obligacji serii Z5 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, k) w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje, l) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych m) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, h) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Miraculum S.A., i)
wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez Zarząd działań zmierzających do połączenia Miraculum S.A. i Miraculum Dystrybucji sp. z o.o.? W oddzielnym raporcie Spółka przedstawia projekty wszystkich uchwał, jakie zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad mają być głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 maja 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mn5h4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mn5h4

Podziel się opinią

Share
d1mn5h4
d1mn5h4