Trwa ładowanie...
d1tqmc2
espi

MIRBUD S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

MIRBUD S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d1tqmc2

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 589 808 | 548 468 | 141 319 | 132 477 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 829 | 41 270 | 5c470 | 9 968 | |
| | Zysk (strata) brutto | 9 776 | 31 245 | 2 342 | 7 547 | |
| | Zysk (strata) netto | 8 608 | 25 192 | 2 062 | 6 085 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 5 859 | 24 470 | 1 404 | 5 910 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18830 | -32 966 | 4 512 | -7 963 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 889 | -9 659 | -8 359 | -2 333 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 338 | 48 873 | 4 633 | 11 805 | |
| | Przepływy pieniężne netto | 3 279 | 6 248 | 786 | 1 509 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,34 | 0,03 | 0,08 | |
| | Stan na: | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Aktywa, razem | 682 697 | 610 878 | 166 992 | 138 308 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 437 544 | 343 248 | 107 026 | 77 714 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 145 321 | 84 749 | 35 546 | 19 188 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 276 266 | 240 936 | 67 576 | 54 550 | |
| | Kapitał własny | 245 153 | 267 630 | 59 966 | 60 594 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 200 874 | 214 891 | 49 135 | 48 653 | |
| | Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 835 | 1 698 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 3,27 | 3,57 | 0,80 | 0,81 | |
| | Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów.Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 31.12.2012 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0882 EUR/PLN.Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.12.2011 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4168 EUR/PLN.Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2012 – 31.12.2012 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1736 EUR/PLN.Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1401 EUR/PLN | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa.pdf List Prezesa Zarządu
MIRBUDopinia2012konsolidacja.pdf Opinia Audytora
MIRBUDraport2012konsolidacja.pdf Raport Audytora
oswiadczeniezarzaduGrupaMIRBUD.pdf Oświadczenia Zarządu
Skonsolidowanyraportroczny2012GrupaMIRBUD.pdf Raport Grupy MIRBUD 2012
SprawozdanieZarzaduGrupaMIRBUD.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupa MIRBUD

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
46/833-98-65 46/833-97-32
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
836-170-22-07 750772302
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d1tqmc2

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2013-03-20 Sławomir Nowak Wiceprezes Zarządu
2013-03-20 Wacław Jankowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Anna Sołwińska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1tqmc2

Podziel się opinią

Share
d1tqmc2
d1tqmc2