Trwa ładowanie...
d2apwu7

MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu (8/2013)

MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu (8/2013)

Share
d2apwu7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zawiadamia, że w dniu 27.02.2013r. została podpisana przez Zarząd Emitenta umowa pożyczki (dalej: "Umowa") z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Agencja"), w ramach wsparcia niebędącego pomocą publiczną. Informacje dotyczące udzielenia pożyczki: - kwota pożyczki: do kwoty 50.000.000,00 zł. - cel pożyczki: wsparcie rozwoju poprzez zasilenie kapitału obrotowego, finansowanie kontraktów oraz zmiana struktury zobowiązań. - warunki uruchomienia pożyczki: wypłata pożyczki nastąpi w dwóch transzach, przelewem na wydzielony rachunek bankowy. - oprocentowanie pożyczki: zmienne, równe stopie procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę
odsetkową. - spłata odsetek: miesięcznie. - spłata kapitału: w okresie 60 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki, w 53 równych ratach miesięcznych i 54 rata wynikająca z salda zadłużenia pozostającego do spłaty z tytułu kapitału pożyczki z 6 miesięczną karencją w spłacie kapitału pożyczki od dnia uruchomienia pierwszej transzy. - termin wykorzystania: za pierwszy dzień wykorzystania uważa się dzień uruchomienia pożyczki, ostatnim dniem wykorzystania jest dzień poprzedzający dzień uznania rachunku bankowego Agencji ostatnią ratą kapitałową pożyczki. Spłata pożyczki została zabezpieczona: - hipoteką łączną umowną wpisaną na pierwszym miejscu w księgach wieczystych do kwoty 75.000.000,00 zł na nieruchomościach stanowiących własność JHM DEVELOPMENT S.A., - cesją z polis ubezpieczeniowych nieruchomości, na których ustanowione zostaną hipoteki, - cesją praw (wierzytelności) z kontraktu o wykonanie robót budowlanych z dnia 31.10.2012r. zawartego z Fabryką Biznesu Sp. z o.o. do kwoty 50.000.000,00
zł oraz nieodwołalnym zobowiązaniem do zawierania kolejnych umów cesji z zaakceptowanych przez Agencję kontraktów, - pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym, - oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wprost przez JHM DEVELOPMENT S.A. do kwoty 75.000.000,00 zł, - oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wprost przez Emitenta do kwoty 75.000.000,00 zł, - wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionym przez Emitenta. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Za kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2apwu7

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | Skierniewice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Unii Europejskiej | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (46) 833 98 28 | | (46) 833 97 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-17-02-207 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2013-02-28 Wacław Jankowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2apwu7

Podziel się opinią

Share
d2apwu7
d2apwu7