Trwa ładowanie...
dm5tgj2

MISPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (67/2011)

MISPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (67/2011)

Share
dm5tgj2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 25 listopada 2011 r. przez QUINFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie, Republika Białorusi (spółkę w 99% zależną od MISPOL GROUP CONSULTING Sp. z o.o., która w 100 % zależna jest od Emitenta, zwaną dalej "QUINFOOD"), umowy z dnia 24 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy QUINFOOD i Premium Meat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dunakeszi (Węgry) (zwaną dalej "Premium Meat") (dalej "Umowa"). Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy w zakresie zakupu surowca mięsnego przez QUINFOOD od Premium Meat. Umowa została zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2012 roku. Szacunkowa wartość umowy w okresie obowiązywania wynosi 3.000.000,00 miliony EURO (co stanowi równowartość 13.539.000 złotych polskich według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 25 listopada 2011 r., tj. dzień podpisania przez QUINFOOD Umowy). Najważniejsze
postanowienia w zakresie odpowiedzialności stron z tytułu niewłaściwego wykonania ww. Umowy są następujące: a) za naruszenie terminu zapłaty za zakupione towary QUINFOOD zapłaci Premium Meat odsetki w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki; b) za naruszenie terminu dostawy zamówionych towarów Premium Meat zapłaci QUINFOOD karę w wysokości 0,1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki. W Umowie brak jest postanowień, że dochodzenie kar umownych wyłącza uprawnienia stron do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% wielkości kapitałów własnych emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

| | | MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MISPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-399 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Octowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 74 99 358 | | 085 74 99 317 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mispol.com.pl | | www.mispol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 542-23-77-014 | | 050400516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Petras Jašinskas Prezes Zarządu
2011-11-25 Piotr Domaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

Podziel się opinią

Share
dm5tgj2
dm5tgj2