Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

MISPOL S.A. - Zawarcie znaczących umów pomiędzy MISPOL S.A. a BRE BANK S.A. (19/2012)

MISPOL S.A. - Zawarcie znaczących umów pomiędzy MISPOL S.A. a BRE BANK S.A. (19/2012)
Share
d1790g4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów pomiędzy MISPOL S.A. a BRE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała dwie podpisane obustronnie Umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności z dnia 6 czerwca 2012 roku (zwana dalej "Umową" lub "Umowami"), pomiędzy MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (zwana dalej "Spółką"), a BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Bankiem"). Przedmiotem obu umów jest określenie zasad nabywania przez Bank wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce od wybranych kontrahentów (dalej jako "Dłużnicy"), wynikających z tytułu realizacji sprzedaży dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Obie umowy zostały zawarte na czas określony, tj. do dnia 28 czerwca 2013 roku. Szacunkowa wartość umów wynosi około 29.000.000,- PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów złotych) i została oszacowana przez Emitenta na podstawie przewidywanej wartości wierzytelności przysługujących Spółce od wybranych kontrahentów, a które to wierzytelności mogą zostać przedstawione do wykupu w okresie trwania umowy. Z uwagi na fakt, iż
każda z umów dotyczy jednego kontrahenta, będącego Dłużnikiem wierzytelności stanowiących przedmiot umowy, Spółka przedstawia warunki z umowy o wyższej wartości, jednakże zaznacza, iż szczegółowe warunki są jednakowe dla obu umów. Umową o większej wartości jest umowa, której szacunkowa wartość wynosi 16.000.000,- PLN (słownie: szesnaście milionów złotych). Zgodnie z zawartą umową Spółka uzyskuje prawo przedstawienia Bankowi do wykupu wierzytelności przysługujących jej od wybranego kontrahenta. Każda z wierzytelności zostanie nabyta przez Bank za cenę równą kwocie wierzytelności zaakceptowanej przez Dłużnika, jednak nie wyższej niż 100% kwoty brutto faktury. Z tytułu udzielenia finansowania, Bankowi będą przysługiwały odsetki dyskontowe skalkulowane w wysokości określonej w umowie. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Jako
kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10 % kapitałów własnych MISPOL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Petras Jašinskas Prezes Zarządu
2012-06-13 Piotr Domaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4