Trwa ładowanie...
d2qenur

MLP GROUP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

MLP GROUP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2qenur
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody 102 786 92 082 24 535 21 867
Pozostałe przychody operacyjne 679 51 124 162 12 141
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 47 386 16 526 11 311 3 924
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (40 444) (39 892) (9 654) (9 473)
Zysk na działalności operacyjnej 106 242 118 278 25 360 28 088
Zysk przed opodatkowaniem 75 509 57 973 18 024 13 767
Zysk netto z działalności kontynuowanej 54 769 56 608 13 074 13 443
Całkowite dochody ogółem 49 015 62 755 11 700 14 903
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 54 769 56 608 13 074 13 443
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3,02 3,63 0,72 0,86
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 43 851 51 022 10 467 12 116
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (43 573) (36 357) (10 401) (8 634)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (32 914) 56 921 (7 857) 13 517
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (32 636) 71 586 (7 791) 17 000
w tys. PLN w tys. EUR
na dzień: 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Aktywa trwałe 1 053 501 943 817 247 167 227 579
Aktywa obrotowe 180 935 151 578 42 450 36 549
Aktywa razem 1 234 436 1 095 395 289 617 264 128
Zobowiązania długoterminowe 552 559 475 678 129 639 114 698
Zobowiązania krótkoterminowe 123 995 110 850 29 090 26 729
Kapitał własny, w tym: 557 882 508 867 130 888 122 701
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 063 1 092
Pasywa razem 1 234 436 1 095 395 289 617 264 128
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 30,8 28,09 7,23 6,77
Powyższe dane finansowe za 2014 i 2013 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR=4,2623 PLN, na dzień 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR= 4,1472 PLN, - pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz inne całkowite dochody, a także ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2014 do 31.12.2014: 1EUR =4,1893 PLN (dla okresu od 1.01.2013 do 31.12.2013: 1 EUR= 4,2110 PLN)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny 2014 GK MLP Group S.A..pdf Skonsolidowany Raport Roczny za rok zakończony 31.12.2014 - GK MLP Group S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2qenur

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MLP GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-800 | | Pruszków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 738 30 10 | | +48 22 738 30 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 534-10-12-136 | | 010971300 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Michael Shapiro Prezes Zarządu
2015-03-12 Radosław T. Krochta Wiceprezes Zarządu
2015-03-12 Tomasz Zabost Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Maria Ratajczyk Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2qenur

Podziel się opinią

Share
d2qenur
d2qenur