Trwa ładowanie...
d33xrdy

MNI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

MNI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d33xrdy
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej MNI
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 303 428 357 619 72 702 86 379
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 336 62 821 6 789 15 174
Zysk (strata) brutto 14 601 45 676 3 498 11 032
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 6 586 31 386 1 578 7 581
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 257 44 594 7 489 10 771
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 866 -8 534 9 073 -2 061
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -78 433 -32 059 -18 793 -7 743
Przepływy pieniężne netto razem -9 310 4 001 -2 231 966
Aktywa razem 637 009 793 967 155 816 179 761
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 242 476 344 970 59 311 78 104
Zobowiązania długoterminowe 74 271 147 882 18 167 33 482
Zobowiązania krótkoterminowe 165 370 178 621 40 451 40 441
Kapitał własny 394 533 448 998 96 505 101 657
Kapitał zakładowy 98 946 98 946 24 203 22 402
Kapitał własny przypadający akcjonariuszon jednostki dominującej 334 975 353 659 81 937 80 071
Liczba akcji (szt) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,07 0,32 0,02 0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,39 3,57 0,83 0,81
Wybrane dane dotyczące sprawozdania finansowego MNI S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 1 373 270 329 65
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 025 -3 502 -246 -846
Zysk (strata) brutto -5 373 10 534 -1 287 2 544
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -5 315 8 956 -1 273 2 163
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 505 -1 861 2 517 -450
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 139 -400 273 -97
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 305 45 -2 469 11
Przepływy pieniężne netto razem 1 339 -2 216 321 -535
Aktywa razem 182 432 238 340 44 624 53 962
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 759 68 522 13 150 15 514
Zobowiązania długoterminowe 10 482 520 2 564 118
Zobowiązania krótkoterminowe 43 070 64 363 10 535 14 572
Kapitał własny 128 673 169 818 31 474 38 448
Kapitał zakładowy 98 946 98 946 24 203 22 402
Kapitał własny przypadający akcjonariuszon jednostki dominującej 128 673 169 818 31 474 38 448
Liczba akcji (szt) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,05 0,09 -0,01 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,30 1,72 0,32 0,39
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr - 4 - 2012 MNI SA.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33xrdy

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | MNI SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33xrdy

Podziel się opinią

Share
d33xrdy
d33xrdy