Trwa ładowanie...
d3x84ik
espi

MOJ S.A. - Podpisanie znaczących umów. (2/2013)

MOJ S.A. - Podpisanie znaczących umów. (2/2013)

Share
d3x84ik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczących umów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje , że w dniu 08.01.2013 roku otrzymał od Kompani Węglowej S.A. podpisane w wyniku wygranego przetargu publicznego dwie umowy ramowe na wykonanie : 1. Remontów stojaków typu VALENT obudowy indywidualnej - wartość netto 1.886,3 tys.zł ; 2.Remontów stojaków typu SHC obudowy indywidualnej i ich podzespołów - wartość netto 4.088,7 tys. zł. Umowy obowiązują od 01.01.2013 r. do 31.03.2015 roku. termin płatności ustalono na 60 dni od daty otrzymania faktury. Bezpośrednie zamówienia będa wystawiane w drodze konkursu ofert spośród trzech wybranych w przetargu firm.Tremin realizacji indywidualnego remontu ustalono na 21 dni od daty dostarczenia urządzeń do remontu. W przypadku niezrealizowania zamówienia strony ustaliły kary umowne : -10 % wartości zamówienia w przypadku odstąpienia lub nienależytego wykonania przez wykonawcę, - 10 % wartości zamówienia w przypadku odstąpiena od realizacji z winy zamawiającego, - 0,1 % za każdy dzień zwłoki ponad ustalony termin. Podstawą
uznania umów za znaczące jest ich łączna wartość tj. 5 975,0 tys.zł przekraczająca 10 % wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

| | | MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOJ S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-859 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tokarska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 604 09 00 | | (032) 604 09 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@moj.com.pl | | www.moj.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342139773 | | 273548901 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Andrzej Kosecki Prezes Spółki
2013-01-09 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

Podziel się opinią

Share
d3x84ik
d3x84ik