Trwa ładowanie...
d3wdrxo

MOSTALWAR - Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji po...

MOSTALWAR - Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej dotycacej zawarcia znaczącej umowy warunkowej (9/2013)

Share
d3wdrxo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALWAR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej dotycacej zawarcia znaczącej umowy warunkowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Zamawiający"), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 w/w ustawy. Zamawiający informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 roku przekazał Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej wraz z podaniem przyczyn tego opóźnienia, z zastrzeżeniem, że przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący danego zdarzenia do dnia 14 stycznia 2013 r. Następnie termin przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej został ostatecznie przesunięty do dnia 28 lutego 2013 roku. Informacją poufną, której publikacja została opóźniona przez Zamawiającego było podpisanie w dniu 18 grudnia 2012 roku warunkowej umowy ("Umowa") z Rafako S.A. ("Wykonawca"). Umowa zawarta była pod warunkiem zawieszającym polegającym na uzyskaniu bezwarunkowej akceptacji Wykonawcy oraz warunków Umowy przez klienta końcowego tj. Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Sp. z o.o., nie później niż do 14 stycznia 2013 roku. Termin ten jednak uległ przesunięciu do dnia 28 lutego 2013 r. w wyniku podpisania Aneksu nr 1 do Umowy dnia 12 stycznia 2013 r. ("Aneks Nr 1"). W dniu 28 lutego 2013 r. w związku upływającym terminem na uzyskanie bezwarunkowej akceptacji przez klienta końcowego Wykonawcy oraz warunków Umowy (na dzień niniejszego raportu klient końcowy udzielił jedynie zgody warunkowej) strony zawarły Aneks nr 2 do Umowy ("Aneks Nr 2"), na mocy którego uchyliły zastrzeżony w Umowie warunek zawieszający w wyniku czego Umowa weszła w życie w dniu dzisiejszym. Jednocześnie strony zastrzegły w Aneksie Nr 2 warunek rozwiązujący Umowę w przypadku gdy do dnia 29 marca 2013 r. klient końcowy nie zaakceptuje bezwarunkowo Wykonawcy oraz warunków Umowy. Publikacja informacji o zawarciu Umowy przed spełnieniem się zastrzeżonego w niej warunku zawieszającego mogłaby naruszyć słuszny interes Zamawiającego, spowodować nieprawidłową ocenę rzeczywistej sytuacji gospodarczej,
majątkowej i finansowej Zamawiającego, a także naruszyć jego pozycję konkurencyjną. W związku z wejściem Umowy w życie przekazanie informacji na temat jej zawarcia do publicznej wiadomości nie stwarza już ryzyka naruszenia słusznych interesów Zamawiającego. Przedmiotem Umowy (w brzmieniu zmienionym Aneksem Nr 1 oraz Aneksem Nr 2) jest projekt, dostawa i montaż części technologicznej dla dwóch linii Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego składającej się z rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin, a jej wartość wynosi 227.370.000,00 zł netto (279.665.100,00 zł brutto). Realizacja przedmiotu umowy będzie miała miejsce w okresie do 14 listopada 2015 roku. W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego Umowę Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty i prace wykonane do dnia rozwiązania Umowy. Łączny limit wszelkich kar umownych z jakiegokolwiek tytułu wynosi 18% wynagrodzenia umownego brutto. Bez uszczerbku dla innych postanowień umowy, Zamawiający ma
prawo do żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez Wykonawcę, jednakże sumaryczna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego z jakichkolwiek jego roszczeń wynikłych z naruszenia Umowy lub w związku z nią, włączając kary umowne, nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego brutto. Inne warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wdrxo

| | | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konstruktorska | | 11 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5485660 | | 022 5485666 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-49-95 | | 012059053 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Jose Angel Andres Lopez Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Marcin Kondraszuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wdrxo

Podziel się opinią

Share
d3wdrxo
d3wdrxo