Trwa ładowanie...
d3bcb70
d3bcb70
espi

MOSTALWAR - Raport roczny R 2014

MOSTALWAR - Raport roczny R 2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bcb70
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 1 004 017 973 845 239 662 231 262
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 62 047 -143 704 14 811 -34 126
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 24 409 -205 393 5 827 -48 775
Zysk (strata) brutto 63 332 -237 940 15 118 -56 504
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 53 717 -245 436 12 822 -58 284
Zysk (strata) netto 53 717 -245 436 12 822 -58 284
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 99 065 -231 079 23 647 -54 875
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 83 523 6 998 19 937 1 662
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -93 774 172 394 -22 384 40 939
Środki pieniężne na koniec okresu 160 234 71 298 37 593 17 192
Aktywa razem 1 230 559 1 139 870 288 708 274 853
Zobowiazania długoterminowe 234 067 78 147 54 916 18 843
Zobowiązania krótkoterminowe 853 860 972 808 200 328 234 570
Zobowiązania razem 1 087 927 1 050 955 255 244 253 413
Kapitał własny ogółem 142 632 88 915 33 464 21 440
Kapitał podstawowy 44 801 44 801 10 511 10 803
Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Zysk / (strata) netto 53 717 -245 436 12 822 -58 284
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł 2,69 -12,27 0,64 -2,91
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport roczny_2014.pdf Raport roczny R_2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-13
MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 11 a
(ulica) (numer)
022 2507000 022 2507611
(telefon) (fax)
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Miguel Angel Heras Llorente Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Jose Angel Andres Lopez Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Carlos Resino Ruiz Członek Zarządu
2015-03-13 Jacek Szymanek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Jarosław Reszka Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bcb70

Podziel się opinią

Share
d3bcb70
d3bcb70