Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

MUZA - Informacja o wniosku akcjonariuszy w sprawie umieszczenia nowego punktu w porządku obrad W...

MUZA - Informacja o wniosku akcjonariuszy w sprawie umieszczenia nowego punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektem uchwały oraz wniosku zawierającego projekt uchwały do porządku obrad. (9/2011)
Share
dxviypg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MUZA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wniosku akcjonariuszy w sprawie umieszczenia nowego punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektem uchwały oraz wniosku zawierającego projekt uchwały do porządku obrad. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie par. 38 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Muza S.A. informuje o otrzymaniu od akcjonariuszy Stanisława Stępnia oraz Małgorzaty Czarzasty, reprezentujących łącznie co najmniej 1/5 kapitału zakładowego: 1) wniosku o umieszczenie nowego punktu (wraz z projektem uchwały) w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na 10.06.2011 r. oraz 2) wniosku zawierającego projekt uchwały do ogłoszonego porządku obrad. Wnioski akcjonariuszy stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu bieżącego. W związku z powyższym, uwzględniając wnioski akcjonariuszy, Zarząd spółki informuje, że porządek obrad WZA będzie następujący: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia. 2) Sporządzenie listy obecności. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok 2010 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. 5a) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2010 rok. 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010 rok. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2010 rok. 10) Podjęcie uchwał w sprawie
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 11) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 13) Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego. 14) Zamknięcie obrad. Ogłoszenie o WZA zostało umieszczone w raporcie bieżącym nr 8. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik1.pdf | załącznik 1 | | | | | | | | | |
| | załącznik2.pdf | załącznik 2 | | | | | | | | | |
| | załącznik3.pdf | załącznik 3 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MUZA SA
(pełna nazwa emitenta)
MUZA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-590 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Marszałkowska 8
(ulica) (numer)
621 17 75 629 23 49
(telefon) (fax)
muza@muza.com.pl muza.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-42-80 001378210
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Marcin Garliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg