Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

NETIA - Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Spółki (11/2011)

NETIA - Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Spółki (11/2011)
Share
d3zla33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Spółka", "Netia") informuje, że w dniu 25 lutego 2011 r. otrzymał zawiadomienie od SISU Capital Fund Limited ("SISU Capital Fund") o zawarciu następujących transakcji:1.Zbyciu przez SISU Capital Fund akcji Spółki powodującym zmniejszenie udziału bezpośrednio posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5% głosów.Zgodnie z treścią zawiadomienia w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach zawartych w dniu 21 lutego 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, rozliczonych w dniu 24 lutego 2011r., SISU Capital Fund zmniejszył udział bezpośrednio posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Netii poniżej progu 5% i obecnie nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.Przed rozliczeniem opisanej powyżej transakcji SISU Capital Fund posiadał bezpośrednio 20.256.598 akcji Netii, stanowiących 5,20% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 20.256.598 głosów co stanowiło 5,20% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.2.Nabyciu
przez SISU Capital Master Fund Limited ("SISU Capital Master Fund") - podmiot zależny od SISU Capital Fund - w transakcjach zawartych w dniu 21 lutego 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozliczonych w dniu 24 lutego 2011 r., 32.981.481 akcji Netii stanowiących 8,47% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 32.981.481 głosów stanowiących 8,47% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.W wyniku opisanej powyżej transakcji, SISU Capital Fund posiada pośrednio poprzez SISU Capital Master Fund 32.981.481 akcji Netii stanowiących 8,47% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 32.981.481 głosów stanowiących 8,47% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Przed rozliczeniem opisanej powyżej transakcji SISU Capital Master Fund nie posiadał akcji Netii.Zgodnie z treścią zawiadomienia nie ma innych podmiotów zależnych od SISU Capital Fund posiadających akcje Netii.Jednocześnie, Spółka otrzymała osobne zawiadomienie od SISU Capital Master Fund o dokonaniu
transakcji opisanej w pkt. 2 powyżej.Zgodnie z poprzednim zawiadomieniem z dnia 2 kwietnia 2007 r. (patrz raport bieżący nr 47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r.) złożonym Spółce przez SISU Capital Limited w imieniu SISU Capital Fund, SISU Capital Fund LP, SISU Capital Fund Ltd II, Ltd oraz ARVO Master Fund Ltd ww. podmioty posiadały łącznie 39.043.006 akcji Spółki, co stanowiło 10,03% jej kapitału zakładowego i uprawniało do 39.043.006 głosów stanowiących 10,03% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Liczba akcji, o której poinformowano w powyższym zawiadomieniu stanowiłaby obecnie 10,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 10,02% kapitału zakładowego Netii.Podstawa prawna:Art.70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Mirosław Godlewski prezes zarządu
2011-02-25 Jon Eastick członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33