Trwa ładowanie...
dbqraum
espi

NETSHOPS.PL - Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji (3/2013)

NETSHOPS.PL - Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji (3/2013)
Share
dbqraum

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETSHOPS.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 września 2013 roku od spółki MNI S.A. wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: "W związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w związku ze zmniejszeniem stanu posiadania akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przez spółkę MNI S.A., niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 12 września 2013 roku MNI S.A. w transakcji giełdowej pozasesyjnej zbyła 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Przed zbyciem akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A., spółka MNI S.A. posiadała
410.000 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy) akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A., które stanowiły 16,66% w kapitale zakładowym spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. oraz z których wynikało prawo do 410.000 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy) głosów, które stanowiły 16,66% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A., spółka MNI S.A. posiada 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A., które stanowią 5,28% w kapitale zakładowym spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. oraz z których wynika prawo do 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) głosów, które stanowią 5,28% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów. Podmiotem zależnym od MNI S.A. jest spółka MNI Telecom S.A. która posiada 16.701 (słownie: szesnaście tysięcy siedemset jeden) akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. Łącznie, spółki MNI S.A. i MNI Telecom
S.A. posiadają 146.701 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset jeden) akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A., które stanowią 5,96 % w kapitale zakładowym spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. oraz z których wynika prawo do 146.701 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset jeden) głosów, które stanowią 5,96% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów. Spółka MNI S.A. nie zawierała żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami". podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NETSHOPS.PL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
022 583 38 44 022 627 09 14
(telefon) (fax)
kontakt@mobini.pl www.mobini.pl
(e-mail) (www)
7010255389 142590419
(NIP) (REGON)
dbqraum

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Krzysztof Mówka Prezes Zarządu
2013-09-13 Magdalena Szczepaniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbqraum

Podziel się opinią

Share
dbqraum
dbqraum