Trwa ładowanie...
djds1df

Nieco większe prawdopodobieństwo ukształtowania się CPI powyżej centralnej ścieżki - projekcja NBP

15.11. Warszawa (PAP) - W horyzoncie projekcji nieco bardziej prawdopodobne jest ukształtowanie się ścieżki CPI powyżej, a ścieżki PKB poniżej centralnej ścieżki centralnej...

Share
djds1df

15.11. Warszawa (PAP) - W horyzoncie projekcji nieco bardziej prawdopodobne jest ukształtowanie się ścieżki CPI powyżej, a ścieżki PKB poniżej centralnej ścieżki centralnej projekcji - wynika z listopadowego Raportu o inflacji Narodowego Banku Polskiego.

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans różnorodnych czynników ryzyka wskazuje na nieco wyższe prawdopodobieństwo ukształtowania się ścieżki PKB poniżej, natomiast stopy inflacji - powyżej ścieżki centralnej projekcji" - napisano w raporcie.

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE I KURS PLN

djds1df

Zdaniem autorów projekcji głównym źródłem niepewności dla PKB i CPI jest otoczenie zewnętrzne, a także kurs złotego.

"Otoczenie zewnętrzne pozostaje najważniejszym źródłem niepewności projekcji inflacji i PKB. Prognozy wzrostu gospodarczego dla krajów rozwiniętych, w tym zwłaszcza krajów członkowskich UE, wykazują tendencję zniżkową, zwłaszcza w krótkim horyzoncie projekcji. Istnieje prawdopodobieństwo powrotu kryzysu finansowego związanego z rosnącym zadłużeniem niektórych krajów strefy euro oraz narastającymi problemami płynnościowymi części banków europejskich, co może spowodować ograniczenie akcji kredytowej dla sektora prywatnego (także przez powiązane kapitałowo z bankami strefy euro banki działające w Polsce) i obniżenie tempa wzrostu gospodarczego. Trudna do przewidzenia pozostaje reakcja rządów i banków centralnych krajów rozwiniętych w tej sytuacji. Istotnym źródłem niepewności pozostaje także rozwój sytuacji na rynkach surowców rolnych i energetycznych" - napisano w raporcie.

"Nieuniknionym źródłem niepewności projekcji inflacji i PKB jest przyszłe kształtowanie się kursu złotego, szczególnie przy obecnym poziomie niepewności na światowych rynkach finansowych" - dodano.

"Ocenia się, że wymienione powyżej źródła niepewności związane z otoczeniem zewnętrznym polskiej gospodarki zwiększają prawdopodobieństwo ukształtowania się ścieżki inflacji powyżej, a dynamiki PKB - poniżej ścieżki centralnej" - zaznaczono.

djds1df

POPYT WEWNĘTRZNY

"W związku z oczekiwanym zacieśnieniem fiskalnym w horyzoncie projekcji, istotnym źródłem niepewności dla projekcji jest reakcja popytu gospodarstw domowych i sektora przedsiębiorstw. Historycznie stabilny wzrost spożycia indywidualnego, rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych w gospodarce, wysoka płynność finansowa przedsiębiorstw oraz niskie realne stopy procentowe mogą przełożyć się na względnie wysoki wzrost konsumpcji i inwestycji przedsiębiorstw w przyszłości. Taki scenariusz byłby możliwy, gdyby w wyniku rozwoju sytuacji za granicą nastąpiła poprawa postrzegania Polski, łącząca się ze wzrostem napływu kapitału, w tym inwestycji bezpośrednich" - napisano w raporcie.

POLITYKA FISKALNA

Zdaniem autorów raportu, konsekwencją konsolidacji fiskalnej jest wzrost prawdopodobieństwa ukształtowania się PKB poniżej ścieżki centralnej.

djds1df

"Polityka fiskalna pozostaje ważnym czynnikiem niepewności dla przyszłej inflacji i PKB, zwłaszcza w długim horyzoncie projekcji. Konsekwencją procedury nadmiernego deficytu, która obliguje Polskę do redukcji deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. do 2012 r., mogą być dalsze dostosowania zwiększające wpływy i ograniczające wydatki tego sektora w latach 2012-2013. W konsekwencji rośnie prawdopodobieństwo ukształtowania się PKB poniżej ścieżki centralnej, natomiast wpływ zmian polityki fiskalnej na inflację CPI obarczony jest dużą niepewnością, gdyż w zależności od przyjętych rozwiązań może być czynnikiem oddziaływującym w kierunku wyższych bądź niższych cen konsumenta. Dodatkowym źródłem niepewności dla prognozy PKB jest kształtowanie się inwestycji sektora finansów publicznych, łączące się ze stopniem wykorzystania środków UE" - napisano w raporcie.

CENY ŻYWNOŚCI I ENERGII W POLSCE

"W związku z istotnym wpływem polityki regulacyjnej na kształtowanie się cen energii i żywności, podobnie jak w poprzednich rundach prognostycznych pozostaje ona istotnym źródłem niepewności projekcji inflacji. Znacząca niepewność związana jest z przyszłą polityką Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska (w tym stosowania wymogów dotyczących emisji CO2), działaniami regulacyjnymi na rynku żywności oraz przyszłą polityką taryfową URE" - napisano w raporcie. (PAP)

fdu/ jtt/

djds1df

Podziel się opinią

Share
djds1df
djds1df