Trwa ładowanie...
d1ngld1
d1ngld1
espi

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Zawarcie umowy przewłaszczenia kredytów hipotecznych na zabezpieczenie ...

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Zawarcie umowy przewłaszczenia kredytów hipotecznych na zabezpieczenie (30/2014)
Share
d1ngld1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NORDEABP (NORDEA BP SA) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy przewłaszczenia kredytów hipotecznych na zabezpieczenie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Nordea Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (?Bank?; ?Emitent?) informuje, iż w dniu 02 lipca 2014 r. Bank zawarł z Nordea Bank AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (działającym przez swój oddział w Polsce pod firmą Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) (?Nordea AB?) umowę przeniesienia wierzytelności na zabezpieczenie (?Umowa Przeniesienia?) w celu zabezpieczenia wierzytelności Nordea AB wynikających z umowy wielowalutowego kredytu terminowego (Multicurrency Term Facility Agreement) zawartej dnia 1 kwietnia 2014 r. pomiędzy Nordea AB a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (?Umowa Kredytu?). Na podstawie Umowy Przeniesienia Bank dokonał przeniesienia na rzecz Nordea AB wszystkich wierzytelności przysługujących mu w stosunku do klientów Banku (?Kredytobiorcy?) z tytułu umów kredytu denominowanych w walucie obcej (tj. CHF, EUR i USD) oraz indeksowanych do waluty obcej (CHF, EUR i USD) wraz z prawnymi zabezpieczeniami tych wierzytelności, w tym m.in. hipotekami. Przeniesienie każdej z
wierzytelności stanie się skuteczne wraz z wpisem Nordea AB jako wierzyciela hipotecznego w odpowiedniej księdze wieczystej, ze skutkiem od dnia złożenia wniosku o wpis. Wartość przeniesionych na zabezpieczenie wierzytelności (kredytów) wynosi ok. 14.400.000.000,- (słownie czternaście miliardów czterysta milionów) złotych. Do czasu wystąpienia przypadku naruszenia Umowy Kredytu, Bank pozostanie uprawniony do wykonywania w stosunku do Kredytobiorców uprawnień kredytodawcy, w tym do otrzymywania i odbierania od nich wszelkich spłat z tytułu udzielonych kredytów na dotychczasowych zasadach. Szczegółowe postanowienia Umowy Przeniesienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa Przeniesienia nie przewiduje zapłaty kar umownych. Umowa uznana została za znaczącą, gdyż wartość przeniesionych na zabezpieczenie wierzytelności (kredytów) przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r. z późn. zmianami | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 10 88 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Sławomir Żygowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ngld1

Podziel się opinią

Share
d1ngld1
d1ngld1