Trwa ładowanie...
dhp8n9h

NORTH COAST - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

NORTH COAST - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dhp8n9h
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 160 353 172 277 38 421 41 612
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 864 -6 220 207 -1 502
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 973 -12 532 233 -3 027
Zysk (strata) netto 608 -12 751 146 -3 080
Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej 605 -6 152 145 -1 486
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 898 -14 1 653 -3
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -768 -1 520 -184 -367
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 961 505 -1 428 122
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 169 -1 029 40 -249
Aktywa, razem 123 297 129 153 30 159 29 241
Zobowiązania długoterminowe 18 093 25 361 4 426 5 742
Zobowiązania krótkoterminowe 65 211 69 407 15 951 15 714
Kapitał własny jednostki dominującej 39 785 39 180 9 732 8 871
Kapitał podstawowy 640 640 157 145
Liczba akcji (w szt.) 32 000 000 32 000 000 32 000 000 32 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 -0,19 0,00 -0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,24 1,22 0,30 0,28
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 86 433 97 867 20 709 23 639
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 011 2 568 242 620
Zysk (strata) brutto 1 164 995 279 240
Zysk (strata) netto 799 776 191 187
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 885 5 390 691 1 302
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -473 -5 706 -113 -1 378
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 193 428 -525 103
Przepływy pieniężne netto, razem 219 112 52 27
Aktywa, razem 103 486 106 196 25 313 24 044
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 506 52 015 11 865 11 777
Zobowiązania długoterminowe 274 501 67 113
Zobowiązania krótkoterminowe 47 052 50 206 11 509 11 367
Kapitał własny 54 980 54 181 13 448 12 267
Kapitał zakładowy 640 640 157 145
Liczba akcji (w szt.) 32 000 000 32 000 000 32 000 000 32 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,02 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,72 1,69 0,42 0,38
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Grupy North Coast_4Q2012.pdf Sprawozdanie Grupy North Coast_4Q2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NORTH COAST | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 05-800 | | Pruszków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go maja | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 738 31 50 | | 022 738 31 59 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@northcoast.com.pl | | www.northcoast.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5260205055 | | 010565527 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Giorgio Pezzolato Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

Podziel się opinią

Share
dhp8n9h
dhp8n9h