Trwa ładowanie...
d7qfp1s
d7qfp1s

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

...
Share
d7qfp1s

05.07. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 30/06/2010) 1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 62,042 % emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 % opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 3,981 % wartościowe, w walucie polskiej 4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,000 % wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5 . Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 28,605 % giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek 6 . Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym 0,000 % lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,119 % 8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,000 % fundusze inwestycyjne zamknięte 9 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 % emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6 11 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery
wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 12 . Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,000 % ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której 0,000 % mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 14 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 15 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3,222 % emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14 16 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,000 %
ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 17 . Listy zastawne 0,714 % 18 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 0,000 % 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 19 . Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 0,946 % Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 20 . Należności 0,320 % 21 . Środki pieniężne 0,051 %

kom abs

d7qfp1s

Podziel się opinią

Share
d7qfp1s
d7qfp1s