Trwa ładowanie...
d1uq796
dom
04-02-2009 14:33

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:
MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 30/01/2009)


1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane ...

d1uq796
d1uq796

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje: MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 30/01/2009)

1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 72,231 % przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 % opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,699 % walucie polskiej 4 . Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 19,473 % giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 . Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,000 % zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,149 % 7 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne zamknięte 8 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 % emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 % papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 11 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,000 % dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 12 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w 0,000 % pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 % papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 14 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 5,491 % emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13 15 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,000 % której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12 16 . Listy zastawne 0,994 % 17 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,000 % lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 18 . Należności 0,040 % 19 . Środki pieniężne 0,922 %

kom abs/

d1uq796
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1uq796