Trwa ładowanie...
d21u5j8
espi

OPEN FINANCE S.A. - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH OPEN FINANCE S.A. (116/2012)

OPEN FINANCE S.A. - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH OPEN FINANCE S.A. (116/2012)

Share
d21u5j8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 116 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | NABYCIE AKCJI WŁASNYCH OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 20 listopada 2012 roku powziął informację z Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, że w dniu 20 listopada 2012 r. wykonując postanowienia Umowy o świadczeniu usług maklerskich i brokerskich, działając w imieniu własnym i na zlecenie Emitenta, nabył na rachunek Emitenta 6.000 sztuk akcji Emitenta. Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży osobom uprawnionym , na podstawie Uchwały nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 września 2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz Uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 września 2012 r. w sprawie w sprawie przyjęcia założeń Programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2012 z dnia 07 września
2012 roku. W dniu 20 listopada 2012 r. nabyto 6.000 sztuki akcji własnych o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, stanowiących 0,0110% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,0110% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 15,38 zł. Emitent po transakcjach sprzedaży łącznie 177.758 sztuk akcji, o których informował w raporcie bieżącym nr 86/2012 z dnia 4 października 2012 roku oraz w raporcie bieżącym nr 101/2012 z dnia 18 października 2012 roku, posiada łącznie 69.800 akcji własnych, stanowiących 0,1286% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,1286% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. O programie skupu akcji własnych Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2012 z dnia 12 września 2012 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)
w związku § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u5j8

| | | OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN FINANCE S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 541 51 00 | | +48 (22) 541 51 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@open.pl | | www.open.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213280836 | | 015672908 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Monika Kwiatkowska Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u5j8

Podziel się opinią

Share
d21u5j8
d21u5j8