Trwa ładowanie...
d8yag9g
espi

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 30% (2/2013)

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 30% (2/2013)
Share
d8yag9g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | ESPI | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 30% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open-Net S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 stycznia 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza ?ComAlGroup LLC- o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku zbycia przeze mnie w dniu 21 stycznia 2013 roku w ramach transakcji niepublicznej 340 0000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G spółki OPEN-NET S.A. obniżyłem próg swojego zaangażowania poniżej 30% ogólnej liczby głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym oświadczam, że po dokonaniu powyższej transakcji posiadam 680 000 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji spółki OPEN-NET S.A. o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden) każda, uprawniających do 680 000 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,32 % udziału
w kapitale zakładowym OPEN-NET S.A. oraz 26,32 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu OPEN-NET S.A. Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadałem 1 020 000 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji spółki OPEN-NET S.A. o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden) każda, uprawniających do 1 020 000 (słownie jeden milion dwadzieścia tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 39,47 % w kapitale zakładowym OPEN-NET S.A. i 39,47 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu OPEN-NET S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Janusz Kumala Prezes Zarządu Janusz Kumala

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8yag9g

Podziel się opinią

Share
d8yag9g
d8yag9g