Trwa ładowanie...
d4g8lfh

OPTEAM S.A. - Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy. (11/2015)

OPTEAM S.A. - Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy. (11/2015)

Share
d4g8lfh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie ( Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o przedłożeniu Radzie Nadzorczej Spółki rekomendacji co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2014. Zarząd OPTeam S.A. proponuje zysk netto za 2014 r. w wysokości 2 954 674,34 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 34/100 groszy) podzielić w następujący sposób: 1)na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 875 959,92 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100 groszy) tj. 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.; 2)na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 2 078 714,42 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czternaście złotych 42/100 groszy). Rekomendacja Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014 zostanie przedłożona do oceny przez Radę Nadzorczą Spółki oraz do decyzji
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 36-002 | | Jasionka | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tajęcina | | 113 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 867 21 00 | | 17 852 01 38 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.opteam.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 813-033-45-31 | | 008033000 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Wacław Szary Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh