Trwa ładowanie...
dfwadbk
espi

OPTEAM S.A. - Solidarne poręczenie umów kredytowych spółki powiązanej Centrum Rozliczeń Elektroni...

OPTEAM S.A. - Solidarne poręczenie umów kredytowych spółki powiązanej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. (19/2011)
Share
dfwadbk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Solidarne poręczenie umów kredytowych spółki powiązanej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25.02.2011 r. udzielił solidarnie wraz z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej PWPW), poręczania kredytów dla spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych PolskieePłatności S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej Polskie ePłatności S.A.). Środki z kredytów będą przeznaczone na rozwój inwestycyjny spółki Polskie ePłatności?podmiotu powiązanego z OPTeam S.A.Poręcznie kredytów ma formę poręczania wekslowego wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Zarząd OPTeam S.A. solidarnie z Zarządem PWPW poręczył umowy kredytowe zawarte przez spółkę Polskie ePłatności S.A. z bankiem ING Bank Śląski S.A.:1) umowę kredytu złotowego na finansowanie inwestycji w łącznej kwocie 3 000 000 zł (trzy miliony) z terminem spłaty do dnia 01.02.2014 r. Kredyt ten poręczono solidarnie z rygorem egzekucji bankowej do wysokości 4 500 000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy) wraz z uprawieniem dla Banku ING Bank Śląski o wystąpienie do właściwego sądu o nadanie
klauzuli wykonalności do dnia 27.02.2017 r.;2) umowę kredytu wieloproduktowego w łącznej kwocie 10 000 000 zł (dziesięć milionów) z terminem spłaty do dnia 20.02.2014 r. Kredyt ten poręczono solidarnie z rygorem egzekucji bankowej do wysokości 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych) wraz z uprawieniem dla Banku ING Bank Śląski o wystąpienie do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 27.02.2017 r.Zarząd OPTeam S.A. informuje, że ze strony Emitenta poręczeń udzielono bez wynagrodzenia.Podstawa prawna:§ 5 ust.1 pkt. 7 oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Andrzej Pelczar Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwadbk

Podziel się opinią

Share
dfwadbk
dfwadbk