Trwa ładowanie...
d89ax3d

OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja S.A. ? przekroczenie progu 10% kap...

OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja S.A. ? przekroczenie progu 10% kapitałów własnych. (1/2012)

Share
d89ax3d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja S.A. ? przekroczenie progu 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej informację o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości umów i zamówień kumulowanych z podmiotem: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, tj. od dnia 26.10.2011 r. (dzień publikacji raportu nr 69/2011 dotyczącego kumulacji obrotów z tym podmiotem). Łączna wartość obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto: 2.019.971,32 zł. Jednocześnie Spółka podaje, że najwyższą spośród zawartych umów w ramach podanej wyżej wartości obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 26.10.2011 r. dotycząca realizacji prac dla PGE Dystrybucja S.A. (jako Zamawiający) w zakresie dostawy przez Spółkę (Wykonawca) przełączników-routerów firmy Cisco. Realizacja dostawy: do 30 dni od zawarcie umowy. Wartość tej umowy wynosi netto: 489.690,00 zł. Strony umowy określiły następującą wysokość kar umownych: Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jeżeli szkody przekroczą kary umowne, strony mogą dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z PGE Dystrybucja S.A. za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za III kwartał 2011 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 36-002 | | Jasionka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tajęcina | | 113 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 867 21 00 | | 17 852 01 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.opteam.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-033-45-31 | | 008033000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu
2012-01-03 Wacław Szary Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

Podziel się opinią

Share
d89ax3d
d89ax3d