Trwa ładowanie...
d25r7h0
espi
17-11-2010 12:22

OPTEAM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. (28/2010)

OPTEAM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. (28/2010)

d25r7h0
d25r7h0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu:1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.Zarząd OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492, działając na podstawie przepisu art. 402 i 402?Kodeksu spółek handlowych (dalej : KSH) oraz art. 25 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2010 r. na godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie, pod adresem: 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3.Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania przed rozpoczęciem obrad NWZ bezpośrednio przed salą obrad. Rejestracja uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dokonywana od godz.10:30.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Rzeszowie przyjmuje następujący porządek obrad:1.Otwarcie obrad.2.Wybór
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.5.Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.8. Powzięcie uchwał w sprawie:1)połączenia (łączenie przez przejęcie) spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie jako spółki przejmującej z ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jako spółką przejmowaną;2)zmian w Statucie OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie;3)upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie;4)zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie5)upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie;6)zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie;7)upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie;9. Zamknięcie obrad.2. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniui wykonywania prawa głosu:a) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obradNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie.Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 listopada 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Lisa Kuli 3, 35-032 Rzeszów z dopiskiem "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Rzeszowie?21.12.2010 r." lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący
adres poczty elektronicznej Spółki: aresler@opteam.pl.Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania wystawione przez uprawniony podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji go jako uprawnionego Akcjonariusza Spółki. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi należy potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.b) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących sprawwprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogąprzed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie do siedziby Spółki pod adresem: 35-032 Rzeszów, ul.
Lisa-Kuli 3 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej : aresler@opteam.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, z dopiskiem "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Rzeszowie 21.12.2010 r.". Podobnie jak w pkt. 2a Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.c) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.Każdy Akcjonariusz może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. w Rzeszowie zgłaszać projekty uchwałdotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności na formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia udostępnia na swojej stronie internetowej www.opteam.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy aresler@opteam.pl. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega
sobie prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.e) możliwości i sposób
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniuśrodków komunikacji elektronicznej.Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.f) sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniuśrodków komunikacji elektronicznej.Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniuśrodków komunikacji elektronicznej.Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawagłosu drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061kodeksu spółek handlowychDniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A.jest dzień 05 grudnia 2010 roku.4.Informacja o prawie uczestniczenia w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym WalnymZgromadzeniu Spółki, jeżeli:a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 05 grudnia 2010 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (nie wcześniej niżw dniu 17 listopada 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż do dnia 06 grudnia 2010r.) przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym WalnymZgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt PapierówWartościowych S.A. (KDPW), a
sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwaw Walnym Zgromadzeniu.Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 16-17.12.2010 r. oraz 20.12.2010 r. w siedzibie Spółki przy ul. Lisa Kuli 3, 35-032 Rzeszów (II piętro pok. nr 1) w godz. 09.00?15.00. zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.c) Akcjonariusze/pełnomocnicy przybywający na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinni posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz
projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki www.opteam.pl od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacjedotyczące Walnego Zgromadzenia.Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.opteam.plProponowane zmiany w Statucie Spółki:W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:1. Zmiana art. 2Dotychczasowa treść art. 2:Art. 2.Siedzibą Spółki jest Rzeszów.Projekt nowej treści art. 2:Art. 2.Siedzibą Spółki jest Tajęcina k/ Rzeszowa.2. Zmiana art. 25.Dotychczasowa treść art. 25:Art. 251. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia takiego wniosku Zarządowi.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1 powyżej,2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.5. Uprawnienie Rady Nadzorczej określone w ust. 4 powyżej nie wyłącza określonych przez Kodeks spółek handlowych uprawnień akcjonariuszy występujących z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.Projekt nowej treści art. 25:Art. 251. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie Kodeks Spółek Handlowych.3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy wyznaczają oni przewodniczącego tego
Zgromadzenia.3. Projekt dodania kolejnego artykułu: 251.Art. 251.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 cześć kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.3. Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy Zarząd ogłasza nie później niż na 18 dni przed terminem Zgromadzenia w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.Proponowane zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:1) Zmiana § 2.Dotychczasowa treść § 2:§ 21. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji, jeżeli w trybie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe.2.
Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.3. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku osób prawnych lub przez osoby fizyczne zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i dołączone do protokołu ze Zgromadzenia. Przy uzupełnianiu listy obecności na Zgromadzeniu sprawdzana jest tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.Projekt nowej treści § 2:§ 21. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.3. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.5. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniane są od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.6. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Spółki podanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia. W zawiadomieniu Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.7. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.8. Zasady opisane w ust. 7 powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.9. Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na trzy dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia.10. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.2) Zmiana § 7 ust. 1.Dotychczasowa treść § 7 ust. 1:§ 71. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonanym zgodnie
z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokołującego przebieg Zgromadzenia a następnie przeprowadza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.Projekt nowej treści § 7 ust. 1:§ 71. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokołującego przebieg Zgromadzenia a następnie przeprowadza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.Proponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:Zmiana w § 7.Dotychczasowa treść § 7:§ 7Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów;b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;e) powoływanie i odwoływanie poszczególnych
członków Zarządu lub całego Zarządu;f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu;h) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;i) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% (pięćdziesiąt procent) sumy bilansowej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;j) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym
członkom Rady Nadzorczej;k) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki;l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej do Rady Nadzorczej stosuje się w szczególności zapisy art. 30 Statutu Spółki.Projekt nowej treści § 7:§ 7Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów;b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;e) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem
Zarządu;h) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;i) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% (pięćdziesiąt procent) sumy bilansowej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;j) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej;k) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki;l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.Podstawa prawna:§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZ OPTeam SA 21.12.2010.pdf | | | | | | | | | | |
| | PLAN POŁĄCZENIA OPTeam -ELEKTRA- z zał .pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25r7h0

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Janusz Bober Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25r7h0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d25r7h0