Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

ORBIS - Decyzja dotycząca deklaracji pozostawienia zysku netto za 2010 rok w Spółce (12/2011)

ORBIS - Decyzja dotycząca deklaracji pozostawienia zysku netto za 2010 rok w Spółce (12/2011)
Share
d21u9re
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Decyzja dotycząca deklaracji pozostawienia zysku netto za 2010 rok w Spółce
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki "Orbis" S.A. informuje, że postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Orbis" S.A. do akceptacji propozycję dokonania podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie10.440.443,26 zł w taki sposób, by pozostawić całą kwotę jako zysk zatrzymany w Spółce z przeznaczeniem na cele statutowe.UzasadnienieMając na względzie niepewne warunki rynkowe oraz stojące przed "Orbis" S.A. zadania wynikające z przyjętej strategii restrukturyzacji bazy hotelowej i wynikające z niej potrzeby finansowe, Zarząd "Orbis" S.A. proponuje zatrzymanie zysku osiągniętego w 2010 roku w Spółce z przeznaczeniem na cele statutowe.________________________________________________"Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORBIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ORBIS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-028 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bracka 16
(ulica) (numer)
022 8260271 022 8273301
(telefon) (fax)
orbissa@orbis.pl orbis.pl
(e-mail) (www)
526 025 04 69 006239529
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re